Ordenances fiscals

Ordenança general

Ordenança general

Gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals

Ordenança fiscal núm. 1

Ordenança fiscal núm. 1

Impost sobre béns immobles

Ordenança fiscal núm. 2

Ordenança fiscal núm. 2

Impost sobre activitats econòmiques

Ordenança fiscal núm. 3

Ordenança fiscal núm. 3

Impost sobre vehicles de tracció mecànica

Ordenança fiscal núm. 4

Ordenança fiscal núm. 4

Impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana

Ordenança fiscal núm. 5

Ordenança fiscal núm. 5

Impost sobre construccions, instal·lacions i obres

Ordenança fiscal núm. 6

Ordenança fiscal núm. 6

Taxa per a l'expedició de documents administratius

Ordenança fiscal núm. 7

Ordenança fiscal núm. 7

Taxes per a la recollida, tractament i eliminació d'escombraries i altres residus urbans

Ordenança fiscal núm. 8

Ordenança fiscal núm. 8

Taxa per a la prestació de serveis en cementiris locals, conducció de cadàvers i altres serveis fúnebres de caràcter local

Ordenança fiscal núm. 9

Ordenança fiscal núm. 9

Taxa per a la prestació dels serveis d'intervenció integral de l'administració municipal en les activitats i instal·lacions

Ordenança fiscal núm. 10

Ordenança fiscal núm. 10

Taxa per al servei de clavegueram

Ordenança fiscal núm. 11

Ordenança fiscal núm. 11

Taxa per al servei de l'escorxador (DEROGADA)

Ordenança fiscal núm. 12

Ordenança fiscal núm. 12

Ordenança reguladora del règim sancionador de les infraccions del trànsit urbà a les vies públiques

Ordenança fiscal núm. 13

Ordenança fiscal núm. 13

Taxa per a les parades, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions situats en terrenys d'ús públic i industrial del carrer i ambulants i rodatge cinematogràfic

Ordenança fiscal núm. 14

Ordenança fiscal núm. 14

Taxa per a l'ocupació de terrenys d'ús públic amb taules i cadires amb finalitat lucrativa

Ordenança fiscal núm. 15

Ordenança fiscal núm. 15

Taxa per a l'aprofitament especial del domini públic local a favor d'empreses explotadores de serveis de subministranments d'interès general

Ordenança fiscal núm. 16

Ordenança fiscal núm. 16

Taxa per a les entrades de vehicles a través de les voreres i les reserves de via pública per aparcament, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol mena

Ordenança fiscal núm. 17

Ordenança fiscal núm. 17

Taxa per al subministrament d'aigua

Ordenança fiscal núm. 18

Ordenança fiscal núm. 18

Ordenança general de construccions especials

Ordenança fiscal núm. 19

Ordenança fiscal núm. 19

Preu públic per a la prestació de serveis en la piscina municipal

Darrera actualització: 04.01.2024 | 11:22
Darrera actualització: 04.01.2024 | 11:22