Bonificacions i exempcions dels tributs municipals

Aquest és un resum informatiu de les exempcions i bonificacions aprovades per l'Ajuntament de Sant Antoni de Vilamajor i les condicions detallades es troben recollides a les Ordenances fiscals. A continuació, podeu veure les diverses bonificacions i la documentació que cal aportar per poder presentar les sol·licituds. 

L'Oficina de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona té delegades les funcions de gestió i de cobrament dels principals tributs municipals i les sol·licituds per gaudir de les bonificacions, cal realitzar-les directament a l'ORGT:

Per a qualsevol consulta o dubte a l'hora de tramitar les bonificacions i exempcions, podeu contactar directament amb l'ORGT de Llinars del Vallès:  al 934 729 139 o enviant un  orgt.llinars@diba.cat

Per conèixer els terminis de presentació per gaudir de les bonificacions, cal consultar l'ordenança en qüestió, en aquest enllaç trobareu totes les ordenances fiscals. 

1.- Habitatges de protecció oficial: bonificació del 50% durant 3 anys

 • Certificat final d'obres pel col·legi d'arquitectes.
 • Cèdula de qualificació definitiva inscrita en el registre de la propietat.
 • Fotocòpia de l'escriptura.

2.- Família nombrosa: bonificació del 30% valor cadastral inferior o igual a 80.000 euros i del 20% valor cadastral superior a 80.000 euros

 • Carnet de família nombrosa, expedit per l'administració competent.
 • Còpia del rebut anual de l'IBI, o de document que permeti identificar de manera indubtable la ubicació i descripció del bé immoble, inclosa la referència cadastral.
 • Volant d'empadronament col·lectiu o de convivència on apareguin tots els membres de la unitat familiar amb residència en l'immoble.

3.- Immobles amb sistemes per a l'aprofitament tèrmic o elèctric de l'energia solar: 50% durant 3 anys.

 • Certificat d'homologació dels col·lectors per a les instal·lacions de sistemes per a l'aprofitament tèrmic.
 • Llicència d'obres de la instal·lació solar o, en el seu defecte, comunicat previ d'obres presentat davant l'Ajuntament.
 • Certificat tècnic final de la instal·lació solar emès per l'empresa instal·ladora o pel facultatiu, on consti la data de finalització de la instal·lació i, en el cas dels sistemes solar tèrmics la marca, model i contrasenya d'homologació dels col·lectors solars, o en el cas dels sistemes solar elèctrics la potència instal·lada.
 • Rebut anual de l'IBI, o de document que permeti identificar de manera indubtable la ubicació i descripció del bé immoble, inclosa la referència cadastral.

4.- Bonificació immobles destinats al lloguer d'habitatge social: bonificació del  95%

 • Document acreditatiu emès per l'administració pública competent on es justifiqui que l'immoble es destina a la mediació en el lloguer social, els habitatges d'inserció i els habitatges de protecció oficial en règim de lloguer, sotmesos a una renda per sota del preu de mercat.

1.- Vehicles matriculats a nom de persones amb discapacitat per al seu ús exclusiu: bonificació del 100%

 • DNI del titular del vehicle.
 • Permís de circulació.
 • Certificat o la resolució de reconeixement del grau (superior al 33%) de discapacitat emès per a l'òrgan competent.
 • Manifestació signada pel titular del vehicle on s'especifiqui si aquest vehicle serà conduït per ell mateix o bé es destinarà al seu transport.

2.- Tractors, remolcs i semiremolcs i maquinària proveïts de la cartilla d'inspecció agrícola: bonificació del 100%

 • DNI del titular del vehicle.
 • Permís de circulació.
 • Cartilla d'inspecció agrícola o certificat d'inscripció en el registre de maquinària agrícola.

3.- Vehicles que tinguin una antiguitat superior a 25 anys: bonificació del 100%

 • DNI del titular del vehicle.
 • Document acreditatiu de l'adquisició o matriculació on es pugui justificar que el vehicle té una antiguitat superior a 25 anys.

4.- Vehicles amb distintiu zero emissions: bonificació del 75%

 • DNI del titular del vehicle.
 • Document acreditatiu emès per l'administració competent on figuri les característiques del vehicle.

5.- Vehicles amb distintiu ECO: bonificació del 50%

 • DNI del titular del vehicle.
 • Document acreditatiu emès per l'administració competent on figuri les característiques del vehicle.

1.- Exempció de l'impost sobre les obres de neteja, enjardinament i desbrossament de parcel·les, obres interiors en habitatges i edificis per a la supressió de barreres arquitectòniques i manteniment i reparació de les façanes: bonificació del 100%

 • Pressupost detallat.

2.- Instal·lacions, construccions i obres que es realitzin específicament per tal d'incorporar sistemes per a l'aprofitament tèrmic o elèctric de l'energia solar, sistemes per l'aprofitament d'energies alternatives com són l'eòlica i la geotèrmia, així com sistemes que permetin l'estalvi d'aigua, sense estar obligats a això per la normativa urbanística o les ordenances municipals: bonificació del 95%

 • Certificat d'homologació dels col·lectors i dels sistemes instal·lats.
 • Pressupost detallat.
 • Projecte tècnic que acompanya la sol·licitud de llicència.

1.- Exempció aquells contribuents que acreditin que els ingressos familiars no superen l'import del salari mínim interprofessional: bonificació del 100%

 • Sol·licitar mitjançant instància de forma expressa davant l'ORGT aportant la documentació que acrediti els ingressos i les condicions familiars fins al 31 de gener del mateix any.

2.- Si els ingressos familiars del subjecte passiu, no superi el salari mínim interprofessional vigent en data 1 de gener de l'exercici econòmic al qual correspongui, més un terç per cada membre que integri la unitat familiar resident a l'habitatge, a partir del segon membre: bonificació del 50%

 • Sol·licitar mitjançant instància de forma expressa davant l'ORGT aportant la documentació que acrediti els ingressos i les condicions familiars fins al 31 de gener del mateix any.

3.- Unitats de convivència que siguin unipersonals i no superin el salari mínim interprofessional més un terç: bonificació del 50%

 • Sol·licitar mitjançant instància de forma expressa davant l'ORGT aportant la documentació que acrediti els ingressos i les condicions familiars fins al 31 de gener del mateix any.

4.- Aportació de la deixalleria entre 5 i 10 aportacions amb una bonificació del 15% i més d'11 aportacions una bonificació del 20%

 • La reducció s'aplicarà automàticament a l'any següent de les aportacions realitzades. Es poden consultar les aportacions a través del web on s’actualitzen totes les visites realitzades https://deixalleria.savilamajor.cat/

5.- Realització de compostatge de residus orgànics: bonificació del 15%

 •  Els contribuents podran presentar la sol·licitud de bonificació per compostatge a l'ajuntament fins a 31 de gener de l'any següent al de meritació de la taxa. Aquesta sol·licitud facultarà a l'Ajuntament a realitzar les inspeccions oportunes a fi d'acreditar el compostatge. En cas que es tingui dret a la bonificació aquesta s'aplicarà a l'exercici següent.
Darrera actualització: 24.11.2021 | 08:46
Darrera actualització: 24.11.2021 | 08:46