Comissió Informativa General

La funció de la Comissió Informativa General és la de l'estudi i dictamen dels assumptes sotmesos al Ple de l'Ajuntament o de la Junta de Govern quan actuï per delegació excepte quan s'hagin d'adoptar acords declarats urgents.

La convocatòria de les sessions ordinàries les farà el President de la Comissió amb un mínim de dos dies hàbils d'antelació i de les sessions extraordinàries es realitzaran amb un mínim de 24 hores d'antelació. Els membres es reuneixen de forma ordinària un cop cada dos mesos. Les sessions no són obertes al públic.

Els acords de la Comissió Informativa General seran adoptats per majoria simple per la seva aprovació.

Els membres de la Comissió Informativa General poden presentar vots particulars al dictamen. Els vots particulars s'han de realitzar per escrit. 

Actuarà la secretària de l'Ajuntament, que n'aixecarà la corresponent acta.

La Comissió Informativa General celebrarà reunions ordinàries de caràcter bimensual d’ acord amb el règim de sessions plenàries. S’estableix amb caràcter general els dilluns a les set del vespre.

President: L'Alcalde - Sr. Raül Valentín i del Valle

Vocals:

  • Sr. Joaquim Vergés Montasell, representant del Grup Municipal Canvi- Candidatura per Vilamajor (CANVI)
  • Sr. Ferran Calvera Cabeza, representant del Grup Municipal Partit de les Urbanitzacions de Sant Antoni (PUSA)
  • Sr. Bernat Parera Berdala, representant del Grup Municipal Junts per Sant Antoni de Vilamajor (Junts per SAV) Compromís municipal (CM)
  • Sr. Enric Vinaixa Bonet, representant del Grup Municipal Esquerra Republicana de Catalunya - Acord municipal (ERC-AM)
  • Sra. Belinda Garcia Jiménez, representant del Grup Municipal Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés (PPSC-CP).
Darrera actualització: 12.09.2023 | 07:54
Darrera actualització: 12.09.2023 | 07:54