Pla local de Seguretat

El Pla local de Seguretat és un instrument que, en l’àmbit municipal, a partir d’una diagnosi inicial, permet ordenar en el temps actuacions en l’àmbit de la seguretat identificant-ne els actors i els paràmetres per avaluar-ne l’eficàcia.

L’elaboració del Pla és una tasca col·lectiva, que requereix la participació de diferents actors. Per optimitzar el treball i garantir l’avenç del pla, convé que hi hagi una delimitació clara de les responsabilitats de cadascun d’ells.

El Pla ha d’adequar-se a les necessitats individuals i condicions materials de cadascun dels pobles i ciutats, ja que degut a la seva proximitat, poden desenvolupar una perspectiva més ajustada a aquesta realitat diversa.

La Llei 17/2015, del 21 de juliol d’igualtat efectiva de dones i homes defineix la Perspectiva de gènere com “la presa en consideració de les diferències entre dones i homes en un àmbit o una activitat per a l’anàlisi, la planificació, el disseny i l’execució de polítiques, tenint en compte la manera en què les diverses actuacions, situacions i necessitats afecten les dones. La perspectiva de gènere permet de visualitzar dones i homes en llur dimensió biològica, psicològica, històrica, social i cultural, i també permet de trobar línies de reflexió i d'actuació per erradicar les desigualtats”.

Cal tenir en compte també, que en l’actual marc socioeconòmic marcat per la pandèmia derivada de l’aparició del virus Covid19, sorgeixen noves situacions i necessitats que caldrà abordar en l’anàlisi i redacció del present Pla. Els canvis sobtats de capacitat de les famílies, la convivència en espais reduïts i les actuacions dels cossos policials en matèria de seguretat durant la crisi sanitària són alguns exemples dels àmbits que caldrà tenir en compte.

Per últim, remarcar que tant la diagnosi del present Pla com sobretot la proposta d’accions s’han redactat tenint en compte l’Agenda 2030. Els Objectius de Desenvolupament Sostenibles, especialment el 5è sobre igualtat de gènere i el 16è sobre pau, justícia i institucions sòlides han format part de la columna vertebral de la redacció del Pla.

Podeu consultar el Pla local de Seguretat 2021-2024 aprovat pel Ple de l'Ajuntament en data 29 de juliol de 2021 als documents adjunts.

 

Darrera actualització: 27.10.2021 | 12:49
Darrera actualització: 27.10.2021 | 12:49