Protocol per a la prevenció de l'assetjament sexual

El principi d’igualtat de tracte entre dones i homes, és entès com l’absència de qualsevol discriminació, directa o indirecta, per raó de sexe i l’eliminació de qualsevol discriminació per motiu sexual inspiren les actuacions que l’Ajuntament de Sant Antoni de Vilamajor regula en aquest protocol.

Es pretén ampliar la sensibilització i l’enteniment d’autoritats, personal al servei de l’Ajuntament de Sant Antoni de Vilamajor i representants socials sobre l’assetjament i la discriminació per motiu sexual en l’àmbit laboral i proporcionar a totes les parts afectades, a tots els nivells, un marc pragmàtic per identificar, prevenir i fer front als problemes de l’assetjament en el treball.

Amb aquest protocol l’Ajuntament de Sant Antoni de Vilamajor expressa que no tolera cap situació d’assetjament o de discriminació per motiu sexual en l’àmbit laboral. Inclou les actuacions a dur a terme per a la prevenció d’aquests situacions i els procediments a seguir en el cas que sorgeixin incidents susceptibles en aquest àmbit.

L’Ajuntament de Sant Antoni de Vilamajor rebutja unànimement les conductes d’assetjament sexual, per raó del sexe, de l’orientació sexual i de la identitat sexual per atemptar contra els drets fonamentals de les persones treballadores, la seva dignitat i la seva salut. Tanmateix, en compliment de les seves responsabilitats, l'aquest Ajuntament es compromet a establir els mecanismes necessaris per prevenir i eradicar les causes que l’originen i, amb aquest objectiu, vetllarà pel compliment del present protocol on s’estableixen, detalladament, les accions preventives, el procés d’actuació i els recursos necessaris per una eficaç aplicació i un adequat funcionament. Amb la mateixa finalitat, es compromet a fer-ne difusió i a portar a terme les campanyes de visibilització, informació i sensibilització necessàries.

L’activació del protocol en cas d’existència de fets que es puguin considerar assetjament s’ha d’entendre com un fracàs de l’acció preventiva, la qual inspira i impregna aquest document i haurà de servir per a revisar les accions dutes a terme en aquesta matèria amb la intenció de fer de la prevenció la major estratègia contra l’assetjament sexual, per raó del sexe, de l’orientació sexual i de la identitat sexual en l’àmbit laboral.

Podeu consultar el Protocol per a la prevenció de l'assetjament sexual, per raó de sexe i/o orinetació sexual a la feina aprovat definitivament pel Ple de l'Ajuntament en data 25 de març de 2021 als documents adjunts.

Darrera actualització: 27.10.2021 | 12:53
Darrera actualització: 27.10.2021 | 12:53