Protocol d'ús dels recursos informàtics

Aquest protocol regula el correcte ús del material informàtic que l’Ajuntament de Sant Antoni de Vilamajor posa a disposició dels usuaris. Entenent els usuaris principalment com els treballadors i treballadores que presten els seus serveis a l’Ajuntament però també a tota persona a la que se li dona accés a l’esmentat material.

En un context com el propiciat en els darrers anys en el que cada vegada més professionals al servei de l’administració desenvolupen les seves tasques mitjançant suports informàtics atesa la tendència a avançar cap a una administració electrònica, aquesta regulació esdevé particularment necessària. Qüestió ha esdevingut encara més inajornable des de l’aparició del teletreball que, com a conseqüència de la pandèmia, ha fet sorgir un nou paradigma professional en el qual bona part dels treballadors i treballadores no només tenen els equips informàtics com a eina principal en el seu lloc de treball, sinó que a més reben maquinari electrònic per poder desenvolupar la seva feina al seu domicili o a d’altres espais que, en tot cas, excedeixen l’espai concret de les dependències municipals.

Per tant, el material electrònic que reben els treballadors i treballadores facilita la prestació dels seus serveis però també comporta l’obligació d’un ús responsable i d’un deure de cura de l’esmentat maquinari. Una responsabilitat i un deure que són particularment importants en el cas d’aquells aparells que romanen custodiats pels treballadors al seu domicili o, en qualsevol cas, fora de les dependències municipals.
Tot i que el teletreball ha arribat a aquest i a d’altres ajuntaments com a conseqüència d’una situació temporal no volguda i la intenció és anar recuperant la normalitat, és previsible que les administracions incorporem la perspectiva d’un escenari de futur que contempli l’adaptació del treball a distància com una realitat més habitual en el nostre dia a dia.
Per tant, l’actual conjuntura ha precipitat la necessitat d’establir instruccions clares sobre l’ús del material informàtic però no és l’únic motiu que ens hi porta: El desenvolupament del treball administratiu mitjançant maquinari electrònic i el programari que ho fa possible, suposa l’ús de xarxes digitals interconnectades que contenen informació sensible relativa a l’Ajuntament i als seus administrats així com a tercers. Tota ella susceptible de protecció especial tal com estableix la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.

En conclusió, l’aprovació d’una instrucció per establir quines són les pràctiques que han de seguir els usuaris, així com aquelles que han d’evitar, en l’ús del material i programari que l’Ajuntament posa a la seva disposició busca també garantir la seguretat de les dades custodiades per l’Ajuntament. Això permetrà també donar seguretat professional i jurídica als usuaris (especialment a les treballadores i els treballadors de l’Ajuntament) quan utilitzin els equips electrònics que l’Ajuntament posa a la seva disposició. 

Podeu consultar les Instruccions d'ús dels recursos informàtics de l'Ajuntament aprovades per la Junta de Govern Local de 6 de maig de 2021 als documents adjunts.

Darrera actualització: 22.10.2021 | 14:30
Darrera actualització: 22.10.2021 | 14:30