Empresa de serveis de Vilamajor, La Municipal SLU

L'Empresa de serveis de Vilamajor, La Municipal SLU, va ser aprovada definitivament pel Ple del 29 de juliol de 2021, juntament amb els seus Estatuts, i constituïda el dia 9 de novembre de 2021.

Inscrita en el Registre Mercantil amb NIF B67737809 i domicili social a la Plaça Montseny, 5, 08459 del municipi de Sant Antoni de Vilamajor, Barcelona. 

L'activitat principal d'aquesta societat és la neteja general d'edificis que siguin titularitat de l'Ajuntament de Sant Antoni de Vilamajor i tots els seus ens i organismes dependents així com aquells que l'Ajuntament tingués encomanat en exercici de les competències municipals.

Amb quina finalitat neix? Quins són els seus objectius en els pròxims anys?

Neix de la voluntat de l'equip de govern de millorar la gestió de serveis públics municipals i en particular, el servei de neteja viària i el de neteja dels edificis municipals amb la finalitat d'incidir directament en la qualitat dels serveis a prestar i en l'eficàcia i eficiència en la gestió d'aquests.

L'any 2021, el CSETC (Centre de Suport Empresarial i Tecnològic de Cardedeu)  va fer un estudi econòmic de viabilitat relatiu a la neteja viària i d'edificis que reafirmava que, entre les formes de gestió de serveis, la gestió directa a través d'una societat mercantil de capital públic podria millorar mancances detectades actualment i al mateix temps aconseguir millors resultats de gestió en relació amb les fórmules de gestió indirecta.

Aquesta gestió directa a través de l'empresa pública, garanteix una millor prestació del servei, perquè es realitza amb coordinació directa dels responsables municipals de cadascun dels serveis i sent un ens instrumental de la gestió directa del mateix Ajuntament s'adapta millor a les necessitats del servei.

Darrera actualització: 28.03.2023 | 08:52