Ple de l'Ajuntament

El Ple és l'òrgan de màxima representació política dels ciutadans en el govern municipal.

Està integrat per l'Alcalde i dotze regidors i regidores del Consistori. Es reuneix l'últim dijous de mes de forma bimensual amb caràcter ordinari i, amb caràcter extraordinari, cada vegada que ho decideixi el President o que ho demani, almenys, la quarta part del nombre legal de membres de la Corporació.

Juntament amb l'Alcalde i els Tinents d'Alcalde, el Ple ha d'existir a tots els ajuntaments, ja que constitueix l'òrgan màxim de govern de l'Administració local. 

El Ple de l'Ajuntament ostenta competències d'atribucions de decisió política, atribucions normatives, atribucions d'organització i atribucions de control de la gestió pública. D'aquestes, el Ple en pot delegar o desconcentrar diverses en la figura de l'Alcalde o en la Junta de Govern Local. 

En aquesta legislatura, el Ple de l'Ajuntament de Sant Antoni de Vilamajor està presidit per l'Alcalde, Raül Valentín del Valle i format per tres regidors de Candidatura per Vilamajor (CANVI), tres regidors més del Partit Urbanitzacions Sant Antoni de Vilamajor (PUSA), tres regidors de Junts per Sant Antoni (JXSAV) i tres Regidors d'Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal (ERC-AM).