Ple de l'Ajuntament

El Ple és l'òrgan de màxima representació política dels ciutadans en el govern municipal.

Està integrat per l'Alcalde i dotze regidors i regidores del Consistori. Es reuneix l'últim dijous de mes de forma bimensual amb caràcter ordinari i, amb caràcter extraordinari, cada vegada que ho decideixi el President o que ho demani, almenys, la quarta part del nombre legal de membres de la Corporació.

Juntament amb l'Alcalde i els Tinents d'Alcalde, el Ple ha d'existir a tots els ajuntaments, ja que constitueix l'òrgan màxim de govern de l'Administració local. 

El Ple de l'Ajuntament ostenta competències d'atribucions de decisió política, atribucions normatives, atribucions d'organització i atribucions de control de la gestió pública. D'aquestes, el Ple en pot delegar o desconcentrar diverses en la figura de l'Alcalde o en la Junta de Govern Local. 

En aquesta legislatura, el Ple de l'Ajuntament de Sant Antoni de Vilamajor està presidit per l'Alcalde, Raül Valentín del Valle i format per tres regidors de Candidatura per Vilamajor (CANVI), tres regidors més del Partit Urbanitzacions Sant Antoni de Vilamajor (PUSA), tres regidors de Junts per Sant Antoni (JXSAV), dos Regidors d'Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal (ERC-AM) i una regidora del Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés (PSC - CP).

Les sessions plenàries d'aquest Ajuntament es poden seguir en directe i recuperar a través del Canal municipal de Youtube.