Realitzada la sessió ordinària del mes de juliol del Ple de l'Ajuntament de Sant Antoni de Vilamajor

Divendres, 28 de juliol de 2023 a les 09:15

Consulta el desenvolupament de la jornada o recupera el vídeo en diferit al Canal de YouTube.

El passat dijous, dia 27 de juliol de 2023, es va reunir el Ple de l'Ajuntament en la sessió ordinària convocada pel mes de juliol.

La sessió, amb l'absència de la regidora Olivia Tella Ruz de JUNTS PER SAV, va començar a les 19 h presencialment a la Sala de Plens i es va poder seguir en directe al Canal de Youtube de l'Ajuntament amb una mitjana de vint espectadors.

A continuació, es facilita la crònica amb el desenvolupament de la sessió plenària i en aquest enllaç es pot recuperar el vídeo de la sessió.

Desenvolupament del Ple ordinari del 27 de juliol de 2023

Part resolutiva: 17 punts de l'ordre del dia

 • En primer lloc, es va dur a terme l'aprovació de les actes de les sessions anteriors: la sessió 05/2023 realitzada el 17 de juny de 2023, la sessió 06/2023 del 27 de juny de 2023 i la sessió 07/2023 del 6 de juliol de 2023.
 • Tot seguit, es va donar coneixement dels Decrets de l'Alcaldia i dels acords adoptats per la Junta de Govern Local, així com el coneixement d'informació econòmica tramesa a diferents administracions públiques.
 • El punt número quatre va ser l'aprovació del Compte general corresponent a l'exercici 2022 que va ser aprovat per 9 vots a favor dels grups polítics municipals CANVI, PUSA i JUNTS PER SAV i 3 abstencions per part d'ERC i el PSC.
 • La sessió va continuar per donar coneixement de l'informe anual de control intern de l'exercici 2022 i del Pla anual de control financer de l'any 2023.
 • El sisè punt de l'ordre va ser l'aprovació de l'expedient de modificació del pressupost núm. 5/2023, Suplement de crèdit que va ser aprovat amb 8 vots a favor (PUSA, CANVI i PSC) i 4 en contra (JUNTS PER SAV i ERC).
 • Seguidament, es va dur a votació l'aprovació de la modificació del pressupost núm. 6/2023, Crèdit extraordinari, que va ser aprovada per unanimitat a favor de tots els grups polítics municipals.
 • El següent punt va ser donar compte de la sentència del Jutjat contenciós administratiu núm. 9 de Barcelona (procediment ordinari 450/2021-B.
 • I la sessió va procedir amb l'aprovació inicial i per unanimitat de la rectificació de l'inventari de béns municipals a 31/12/2022.
 • El desè punt va ser l'aprovació provisional i unànime de la modificació de l'Ordenança Fiscal número 5 reguladora de l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres.
 • L'aprovació de la revisió anual del Padró municipal d'habitants referida a 1 de gener de 2023 també va ser aprovada per unanimitat, així com l'aprovació de la proposta de les Festes locals per a l'any 2024.
 • L'encàrrec de gestió de la neteja d'edificis i dependències municipals a l'Empresa de Serveis de Vilamajor, La Municipal SLU va ser aprovat amb 8 vots a favor de CANVI, PUSA i PSC i 4 abstencions per part de JUNTS PER SAV i ERC.
 • El següent punt, relatiu a l'aprovació de l'esmena a l'acta de delimitació de terme municipal entre Sant Antoni de Vilamajor i Cardedeu, també va ser aprovat de manera unànime.
 • Tot seguit, es va fer la ratificació de l'acord adoptat per la Junta de Govern Local en sessió 27/04/2023 relatiu a l'Aprovació del conveni de cessió d'ús temporal d'una porció de terreny de Can Bordoi a favor de l'Ajuntament de Sant Antoni de Vilamajor per instal·lar una àrea d'emergència per als habitatges disseminats d'Alfou.
 • El penúltim punt del nomenament de Secretària idònia substituta del registre Civil es va aprovar per unanimitat.
 • I finalment, la Moció de suport a la llibertat d'expressió i condemna de manera contundent qualsevol forma de censura, presentada pel grup polític municipal de JUNTS PER SAV, va ser aprovada per 8 vots a favor (CANVI, JUNTS PER SAV i ERC) i 4 abstencions (PUSA i PSC).

Part de precs, preguntes i control dels òrgans de la Corporació

A les 21.33 hores s'iniciava la segona part de la sessió plenària, amb les intervencions inicials del grup polític municipal JUNTS PER SAV. Van aprofitar el seu torn per preguntar temes relatius a la comunicació, la seguretat i la mobilitat, l'ordenança de civisme, el projecte de pacificació amb el carril bici del camí d'Alfou, l'ús del carregador públic ubicat a l'aparcament Can Perpunter, entre altres.

Seguidament, va ser el torn d'ERC on també va poder fer les seves qüestions i aportacions relatives a l'execució de les obres d'ampliació de la cuina de l'Escola Joan Casas, al Pla d'Actuació Municipal (PAM), la programació de la Festa Major d'estiu 2023 i la participació de les entitats, així com de la Relació de Llocs de Treball (RLT) i altres temes d'interès.

I finalment, la nova regidora del PSC també va intervenir fent les seves aportacions i precs a l'equip de govern que van ser relacionats amb la gestió d'entrades i altres aspectes de les piscines públiques municipals, també les obres d'ampliació de la cuina de l'Escola Joan Casas i la pacificació del camí d'Alfou.
 

Darrera actualització: 28.07.2023 | 09:03