Junta de Govern Local

La Junta de Govern Local és un òrgan d'assistència a l'Alcalde en l'exercici de les seves atribucions.

Calendari de treball

Les sessions ordinàries de la Junta de Govern Local, que es convoquen quinzenalment, tindran lloc els dijous, no festius, en la Sala de Juntes de l'Ajuntament.

  • President: Sr. Raül Valentín del Valle - Alcalde de la Corporació
  • Vocals:
    • Segona Tinenta d’Alcalde: Sra. Maria Asunción Alonso Quintana
    • Quart Tinent d’Alcalde: Sr. Joaquim Vergés Montasell

També podran assistir a la Junta de Govern Local com a membres oïdors sense vot, les regidores Sra. Elena Pino Galbany.

Retribucions per assistència a les sessions de la Junta de Govern Local a favor dels membres que no tinguin dedicació parcial: 325 €/sessió

En aquest PDF es pot consultar l'anunci Constitució i composició de la Junta de Govern Local

A continuació, es poden consultar les JGL programades anualment i els seus respectius Extractes d'Acords, els quals estan anonimitzats. 

Darrera actualització: 18.03.2024 | 08:09
Darrera actualització: 18.03.2024 | 08:09