Suport unànime del Ple a la Declaració Institucional de l'Ajuntament per la lluita contra el frau i constitució de la Comissió d'Ètica i Bon Govern i la Comissió Antifrau relatiu al "Pla de Mesures Antifrau"

Dijous, 12 de maig de 2022 a les 11:30

Amb la finalitat de reforçar la política antifrau en les funcions de l'administració i manifestar el compromís del consistori amb el compliment de les normes jurídiques, ètiques i morals i la seva adhesió als principis d'integritat, objectivitat i honestedat.

El Ple de l'Ajuntament de Sant Antoni de Vilamajor, reunit en sessió extraordinària el passat 5 de maig de 2022, va aprovar per unanimitat de tots els Grups Polítics Municipals, la Declaració Institucional per la lluita contra el frau i constitució de la Comissió d'Ètica i Bon Govern i la Comissió Antifrau relatiu al "Pla de Mesures Antifrau".

Amb aquesta declaració es vol reforçar la política antifrau en les funcions de l'administració i manifestar el compromís del consistori amb el compliment de les normes jurídiques, ètiques i morals i la seva adhesió als principis d'integritat, objectivitat i honestedat.

L'aprovació d'aquesta declaració suposa un rebuig a qualsevol mena d'activitat fraudulenta i facilita la seva prevenció i detecció amb l'establiment de diferents mecanismes.

L'Ajuntament adopta una política de tolerància zero amb el frau, establint un sistema de control intern dissenyat per prevenir i detectar qualsevol actuació fraudulenta i, si escau, esmenar les seves conseqüències, adoptant per a això els principis d'integritat, imparcialitat i honestedat en l'exercici de les seves funcions.

Aquesta declaració institucional és una de les demandes que fa la Unió Europea en el marc de l'atorgament dels fons Next Generation per a la reactivació econòmica i amb la que s'iniciaran els tràmits per a l'elaboració del "Pla de Mesures Antifrau".


El text íntegre de la Declaració Institucional és el següent:

L'Ajuntament de Sant Antoni de Vilamajor té la condició d'Entitat Executora del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR), segons el que es disposa a l'Ordre 1030/2021, de 29 de setembre, per la qual es configura el sistema de gestió d'aquest Pla.

De conformitat amb el Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell de 12 de febrer de 2021 pel qual s'estableix el Mecanisme de Recuperació i Resiliència (MRR), estableix l'obligació que tenen els Estats Membres d'aplicar mesures adequades per protegir els interessos financers de la Unió i per vetllar perquè la utilització dels fons en relació amb les mesures finançades per aquest Mecanisme s'ajusti a la normativa vigent, en particular el que fa referència a la prevenció, detecció i correcció del frau, la corrupció i els conflictes d'interessos.

Per això, l'Ajuntament, a través d'aquesta declaració institucional, vol manifestar el seu compromís amb els estàndards més alts en el compliment de les normes jurídiques, ètiques i morals i la seva adhesió als més estrictes principis d'integritat, objectivitat i honestedat, de manera que la seva activitat sigui percebuda per tots els agents que es relacionen amb ella com a oposada al frau i la corrupció en qualsevol de les seves formes.

El personal de l'Ajuntament, en el seu caràcter d'empleats públics, assumeix i comparteixp aquest compromís tenint entre altres deures els de "vetllar pels interessos generals, amb subjecció i observança de la Constitució i de la resta de l'ordenament jurídic, i actuar conforme als següents principis: objectivitat, integritat, neutralitat, responsabilitat, imparcialitat, confidencialitat, dedicació al servei públic, transparència, exemplaritat, austeritat, accessibilitat, eficàcia, honradesa, promoció de l'entorn cultural i mediambiental, i respecte a la igualtat entre dones i homes" (article 52 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic).

L'Ajuntament persegueix amb aquesta política consolidar dins de l'organització una cultura que descoratgi tota activitat fraudulenta i que faciliti la seva prevenció i la detecció, promovent el desenvolupament de procediments efectius per a la gestió d'aquests supòsits. L'Ajuntament engegarà mesures eficaces i proporcionades de lluita contra el frau, basades en l'experiència anterior i en l'avaluació del risc de frau.

Així mateix, procedirà a denunciar aquelles irregularitats o les sospites de frau que poguessin detectar-se, a través dels canals interns de notificació i sempre en col·laboració amb el Servei Nacional de Coordinació Antifrau. Tots els informes es tractaran en la més estricta confidencialitat i d'acord amb les normes que regulen aquesta matèria.

Per tal de garantir una adequada aplicació de les mesures es crearan els òrgans de Comissió d'Ètica i Bon Govern i la Comissió Antifrau. La Comissió d'Ètica i Bon Govern serà l'instrument de garantia del seguiment i aplicació dels principis i normes de conducta. La Comissió Antifrau serà la responsable del disseny de l'estratègia de lluita contra el frau sobre la qual s'elaborarà el Pla de l'elaboració d'aquest, el seu seguiment, actualització i avaluació del seu resultat.

En conseqüència, l'Ajuntament de Sant Antoni de Vilamajor adopta una política de tolerància zero amb el frau, establint un sistema de control intern dissenyat per prevenir i detectar, en la mesura del possible, qualsevol actuació fraudulenta i, en el seu cas, esmenar les seves conseqüències, adoptant per a això els principis d'integritat, imparcialitat i honestedat en l'exercici de les seves funcions.

Darrera actualització: 12.05.2022 | 11:17