Realitzada la sessió extraordinària del Ple de l'Ajuntament de Sant Antoni de Vilamajor del passat dijous 5 de maig

Dilluns, 9 de maig de 2022 a les 09:00

Amb l'aprovació de l'Oferta Pública d'Ocupació i els processos d'estabilització del personal temporal/interí, l'aprovació de l'expedient de licitació del Contracte d'obra del projecte "Reforma i ampliació de l'edifici cuina menjador de l'Escola Joan Casas, l'aprovació de la modificació de crèdit extraordinari, entre altres.

El Ple de l'Ajuntament de Sant Antoni de Vilamajor es va reunir en sessió extraordinària el passat dijous, en data 5 de maig de 2022.

A les 19 h començava la sessió a la Sala de Plens i en directe a través del Canal de Youtube per a l'aprovació dels 10 punts de l'ordre del dia per aprovació.

I amb l'absència de la regidora Elena Pino i Galbany de CANVI. Es pot recuperar el vídeo de la sessió al Canal de Youtube.

El primer punt va ser l'aprovació per unanimitat de la Declaració Institucional per la lluita contra el frau i constitució de la Comissió d'Ètica i Bon Govern i la Comissió Antifrau relatiu al "Pla de Mesures Antifrau".

La modificació de la plantilla de personal i de la Relació de llocs de treball per a l'exercici 2022 també va ser aprovada per unanimitat, així com l'aprovació de l'Oferta Pública d'Ocupació – Processos d'estabilització de personal temporal/interí – 2022.

Tot seguit, es va donar compte del Decret de l'Alcaldia número 120/2022, de data 21 d'abril de 2022, relatiu a la liquidació del Pressupost de l'Ajuntament de Sant Antoni de Vilamajor de l'exercici 2021.

El punt núm. 5, va ser l'aprovació inicial de l'expedient de modificació del Pressupost núm.4/2022, crèdit extraordinari juntament amb la corresponent aprovació de l'expedient de licitació del Contracte d'obra del projecte de "Reforma i ampliació de l'edifici cuina-menjador de l'escola Joan Casas", totes dues per unanimitat.

Seguidament, els Grups Polítics Municipals van votar el següent punt de l'aprovació de l'expedient de modificació del pressupost núm.5/2022, crèdit extraordinari, amb 9 vots a favor i 3 en contra de JXSAV-JUNTS.

La ratificació de l'acord adoptat per la Junta de Govern Local en sessió del 21 d'abril de 2022 relatiu a l'addenda i el contracte de cessió d'ús temporal en règim d'usdefruit d'un habitatge propietat de "Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Restructuración Bancaria" – SAREB- a favor de l'Ajuntament de Sant Antoni de Vilamajor, va ser aprovat per unanimitat.

El penúltim punt va ser l'aprovació provisional de la modificació de l'Ordenança Fiscal número 19 reguladora del preu públic per a la prestació de serveis en les piscines municipals, amb 9 vots a favor i 3 abstencions de JXSAV-JUNTS.

I per últim, el Ple extraordinari va aprovar per unanimitat l'execució de sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya relativa a la declaració de nul·litat del sector C, urbanitzable no delimitat industrial (Can Tàpies) del POUM de Sant Antoni de Vilamajor.

Darrera actualització: 09.05.2022 | 09:08