Ordenança fiscal núm. 15

Taxa per a l'aprofitament especial del domini públic local a favor d'empreses explotadores de serveis de subministranments d'interès general

Darrera actualització: 13.09.2021 | 11:09