Projectes en tràmit d'informació pública

Projecte per a l’arranjament de la instal·lació dels quadres elèctrics, línies de distribució i la renovació d’una part de l’enllumenat exterior de l’escola Joan Casas

Per Decret núm. 92 dictat per aquesta Alcaldia en data 26 de març de 2024, s’ha aprovat inicialment el Projecte per a l’arranjament de la instal·lació dels quadres elèctrics, línies de distribució i la renovació d’una part de l’enllumenat exterior de l’escola Joan Casas, amb un pressupost per import total de 94.146,43 euros (IVA inclòs).

S’obre un tràmit d’informació pública de trenta dies hàbils, comptats des de l’endemà de la publicació d’aquest anunci al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB), per a la consulta de l’expedient i poder formular-hi al·legacions fins el 16 de miag de 2024.

En el cas que en el termini expressat no es formulin al·legacions, el projecte s’entendrà aprovat definitivament, sense necessitat de cap acord exprés més.

Darrera actualització: 04.04.2024 | 11:24
Darrera actualització: 04.04.2024 | 11:24