Projectes en tràmit d'informació pública

Projecte d’actuació específica en sòl no urbanitzable per estesa de nou cable de fibra òptica entre Can Pinós Nou i el nucli urbà de Can Miret

Es tramita en aquest Ajuntament el projecte d’actuació específica en sòl no urbanitzable, presentat per Accenture Outsourcing Services, SA en representació de Telefónica de España, SAU.

S'obre un tràmit d’informació pública d’un mes, comptat des de l’endemà de la publicació d’aquest edicte al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB), per a la consulta del projecte.

Podeu consultar el projecte seguint l'enllaç o al document adjunt.