Comissió Especial de Comptes

La Comissió Especial de Comptes és un òrgan complementari de l'Ajuntament sense competències resolutòries i té per objecte examinar i informar abans de l'1 de juny de cada any el Compte General de la Corporació.

Presidida per l'Alcalde, la Comissió és integrada per membres de tots els grups polítics integrants de la corporació i cada grup polític podrà nomenar un titular i un suplent.

Li correspon a la Comissió l'examen, l'estudi i l'informe dels comptes anuals següents:

 • Compte General del Pressupost
 • Compte d'Administració del Patrimoni
 • Compte de Valors independents i auxiliars de Pressupost
 • Comptes d'Entitats o Organismes Municipals de Gestió

Els acords i votacions es realitzaran mitjançant el vot ponderat en relació al nombre de regidors i regidores que cada grup municipal té en el Ple de l'Ajuntament.

Examinats els comptes i la documentació  annexa seran sotmesos a informació pública per un termini de 15 dies, a fi que s'hi puguin formular possibles reclamacions i/o observacions.

La Comissió farà un informe sobre les reclamacions o al·legacions que hagin estat formulades i tramitarà l'expedient al Ple de l'Ajuntament que realitzarà l'aprovació dels comptes.

 • President: Raül Valentín i del Valle
 • Secretària: Núria Fàbregas i Pujadas
 • Interventor: Sergi Prera García
 • Representant de CANVI: Mª Asunción Alonso Quintana
 • Representant de PUSA: Jordi Sibina Camps
 • Representant de JXSAV: Olivia Tella Ruz
 • Representant de ERC: Enric Vinaixa Bonet
Darrera actualització: 23.03.2022 | 12:38
Darrera actualització: 23.03.2022 | 12:38