Retribucions dels membres de la corporació

El Ple de l’Ajuntament de Sant Antoni de Vilamajor en sessió de data 6 de juliol de 2023, va adoptar l’acord de l’Aprovació del Règim retributiu i dedicació dels membres de la Corporació amb dedicació exclusiva, parcial, indemnitzacions i dietes.
 
Consulta en aquest PDF l'anunci relatiu a l’Aprovació del Règim retributiu i dedicació dels membres de la Corporació amb dedicació exclusiva, parcial, indemnitzacions i dietes. 

Nom i cognoms                     Retribucions anuals brutes         Dedicació

Raül Valentín i del Valle                     49.000 €                      Exclusiva (100%) - 37,5 h
Alcalde

Joaquim Vergés Montasell                39.000 €                      Exclusiva (100%) - 37,5 h
Regidor

Elena Pino Galbany                            35.100 €                      Parcial (90%) - 33,75 h
Regidora

Maria Asunción Alonso Quintana      19.500 €                       Parcial (50%) – 18,75 h
Regidora

Establir, amb efectes del dia 17 de juny de 2023, a favor dels membres de la Corporació que no tinguin dedicació parcial el règim de retribucions següents pel que fa a les assistències dels membres de la corporació als òrgans col·legiats:

  • Per assistència a les sessions del Ple de l'ajuntament, 175 Eur/sessió
  • Per assistència a les sessions de la Junta de Govern Local, 325 Eur/sessió
  • Per assistència a les sessions de la Comissió Informativa General, 60 Eur/sessió
  • Per assistència a les sessions de la Comissió especial de Comptes, 60 Eur/sessió
Darrera actualització: 31.01.2024 | 08:40
Darrera actualització: 31.01.2024 | 08:40