Òrgans de govern i actes

  • La Junta General de socis
  • El Consell d'Administració
  • La Gerència
  • Reunió de la Comissió d'Estudi de la Societat Mercantil de capital públic - Acta 4 de març de 2021
  • Reunió de Constitució de la Comissió d'estudi de la sostenibilitat de la eventual Societat Merecantil de capital públic - Acta 30 de març de 2021

La Junta General de socis

La societat es regirà pels acords de la Junta General, i aquesta estarà formada pels membres del Ple de l'Ajuntament i s'acomodarà quant al procediment i a l'adopció d'acords als preceptes de la Legislació Reguladora del Règim Local, tant per a la celebració de reunions ordinàries com extraordinàries. Les sessions ordinàries seran obligatòriament anuals, celebrant-se en el primer semestre de cada any. No obstant això, el President de la Junta podrà convocar les sessions extraordinàries per pròpia iniciativa o a sol·licitud del gerent. Serà President de les Juntes Generals de la societat, l'Alcalde.

Any 2023

Any 2022

 

Consell d'Administració i actes

El Consell d'Administració és l'òrgan encarregat de dirigir, administrar i representar a la societat, sense perjudici de les atribucions que corresponen a la Junta General, i està format per:

  • President: L'Alcalde: Raül Valentin i del Valle
  • Vicepresident: Ferran Calvera i Cabeza
  • Secretària: Maria Asunción Alonso i Quintana
  • Vocal JxSAV-JUNTS: Olivia Tella Ruz
  • Vocal ERC: Enric Vinaixa i Bonet

Acta Consell d'Administració 01-2022 de 21-12-202

 

La gerència

El Gerent tindrà facultats de direcció, gestió i execució, així com l'administració ordinària de la societat, de conformitat amb les directrius i les ordres del Consell d'Administració i els acords de la Junta General. El nomenament recaurà en persona especialment capacitada i serà objecte de contracte per la societat. El Gerent podrà assistir a les reunions del Consell d'Administració i de la Junta General per tal d'ésser informat i informar i, en aquestes, tindrà veu, però no vot.

Darrera actualització: 21.06.2023 | 08:48
Darrera actualització: 21.06.2023 | 08:48