Resolucions i Decrets

L’acte administratiu es defineix com un acte jurídic unilateral de l’Administració pública, diferent del reglament, i que consisteix en una declaració. Així, es diu que l’acte administratiu consisteix en una declaració de voluntat, de judici, de coneixement o de desig realitzada per l’Administració en l’exercici d’una potestat administrativa diferent de la potestat reglamentària.

Aquesta manifestació de voluntat es concreta amb els actes definitius o resolutoris, és a dir, aquelles actuacions de les administracions públiques que acaben el procediment administratiu i resolen sobre el fons de l’afer, mentre que els actes de tràmit són tots els que es produeixen al llarg del procediment per preparar la resolució final. La distinció entre actes de tràmit i actes resolutoris és molt important pel que fa a la seva impugnació.

Les resolucions de l’alcalde o del president de la corporació o de les persones en què aquests deleguin són actes administratius.

Un decret d’alcaldia en l’àmbit local no és una norma reglamentària, sinó que també és un acte administratiu. En conseqüència, el seu règim de publicitat no és el previst per a les disposicions generals sinó l’establert per als actes administratius. 

L’article 42 del ROF, disposa que l’alcalde donarà compte a la Corporació, en cada sessió ordinària del Ple, de les resolucions que hagués adoptat des de la última sessió plenària ordinària per tal que els regidors coneguin el desenvolupament de l’administració municipal als efectes del control i fiscalització dels òrgans de govern, previstos en l’art. 22,2 a) de la LRBRL.

L’article 229.2 del ROF disposa que sens perjudici del que disposa l’art. 70.2 LRBRL, la Corporació donarà publicitat resumida del contingut de les sessions plenàries i de tots els acords del Ple i de la Comissió de Govern, així com de les resolucions de l’Alcalde i les que es dictin per delegació.

Caldrà tenir en compte el que disposin els reglaments de funcionament intern dels ens locals, així com el que disposa la normativa reguladora de la protecció de les dades personals.

L’Ordre GAP/570/2009, de 10 de desembre, estableix el procediment de tramesa dels actes i els acords dels òrgans de govern i administració dels ens locals al Departament de competent de la Generalitat, preveient que es trameten per al control de legalitat a través d’EACAT, des de l’1 de març de 2010.

A continuació, es pot consultar la relació trimestral de Resolucions i Decrets de l'Ajuntament de Sant Antoni de Vilamajor

Darrera actualització: 06.03.2024 | 08:31
Darrera actualització: 06.03.2024 | 08:31