Realitzada la sessió ordinària de març del Ple de l'Ajuntament de Sant Antoni de Vilamajor

Dilluns, 3 d'abril de 2023 a les 11:15

Consulta la crònica amb el desenvolupament del Ple o recupera el vídeo de la sessió.

El passat dijous 30 de març de 2023 es va reunir de manera ordinària el Ple de l'Ajuntament de Sant Antoni de Vilamajor per a l'aprovació dels 21 punts de l'ordre del dia i els dos punts d'urgència.

La sessió començava a les 19 h a la Sala de Plens i en directe a través del Canal de Youtube de l'Ajuntament, amb l'absència del regidor del PUSA, Jordi Sibina Camps.

Desenvolupament del Ple 

El Ple va començar, com ja es habitual, aprovant l'acta de la sessió anterior i donant compte dels acords de la Junta de Govern Local, els decrets i les resolucions d'Alcaldia.

Així com les ratificacions dels acords relatius a l'aprovació del contingut i la signatura del Conveni de col·laboració per a la prestació d'assistència tècnica en el marc de la realització del Programa de Treball i Formació en relació amb les actuacions de la línia DONA i de l'aprovació definitiva del projecte per a la pacificació del camí d'Alfou.

Seguidament, es va donar compte del Decret de l'alcaldia de l'aprovació inicial del projecte executiu de reforma i ampliació de l'edifici menjador de l'escola Joan Casas, el coneixement d'informació econòmica tramesa a diferents administracions públiques i de la liquidació del Pressupost de l'Ajuntament de Sant Antoni de Vilamajor de l'exercici 2022.

El primer punt sotmès a votació va ser l'aprovació de l'expedient de modificació del pressupost núm.2/2023, crèdit extraordinari, aprovat amb el vot de qualitat de l'alcalde, amb 7 vots a favor dels regidors/es de CANVI (4), PUSA (2) i 6 vots en contra dels regidors/es de JUNTSxSAV (3) ERC (3).

El vuitè punt, relatiu a la modificació del complement específic d'un lloc de treball en la Relació de llocs de treball del personal de l'Ajuntament, va ser aprovat per unanimitat.

Tot seguit, es va aprovar un nou encàrrec de gestió de la neteja d'edificis i dependències municipals a l'Empresa de Serveis de Vilamajor, La Municipal S.L amb 6 vots a favor de CANVI i PUSA i 6 abstencions dels partits de JUNTSXSAV i d'ERC.

A continuació, es va aprovar inicialment i per unanimitat la modificació de l'Ordenança fiscal núm. 4 reguladora de l'Impost sobre l'Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana (IIVTNU).

I l'aprovació unànime de l'autorització a l'Ens d'Abastament d'Aigua Ter Llobregat (ATL) d'ocupació de terrenys municipals per a l'execució del Projecte constructiu de renovació del dipòsit d'aigua de Sant Antoni de Vilamajor, camí de Can Tabola.

L'aprovació de la baixa de voluntari de l'Associació de voluntaris de Protecció Civil i de la pròrroga del conveni entre l'Ajuntament de Sant Antoni de Vilamajor i l'Associació de Bombers voluntaris de la Generalitat de Catalunya també van ser aprovats per unanimitat.

Així com l'aprovació unànime del contingut i signatura d'una addenda econòmica al Conveni per a la prestació del servei d'ajuda a domicili (SAD) amb diversos ajuntaments i la liquidació de l'any 2021

Un altre punt va ser la liquidació per a l'any 2021 del conveni per a la gestió i la prestació del servei bàsic d'atenció social amb diversos ajuntaments, aprovat per unanimitat.

Seguidament, es van aprovar per unanimitat l'addenda del Conveni de desplegament de l'atribució de l'exercici de la competència de l'Ajuntament de Sant Antoni de Vilamajor de la gestió dels residus municipals i dels residus comercials al Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental corresponent a l'exercici 2023 i l'aprovació de la sol·licitud d'adhesió del camp d'aviació d'Alfou de l'Ajuntament de Sant Antoni de Vilamajor a la Xarxa de Memòria Democràtica de Catalunya.

L'aprovació de l'acord de continuïtat del Consorci per a la Gestió Integral d'Aigües de Catalunya (CONGIAC) també va ser aprovat per unanimitat.

Finalment, es van aprovar les dues mocions de l'ordre del dia, la Moció per a la commemoració del Dia Internacional de les Dones aprovada per unanimitat i la Moció de suport a la renda bàsica universal i al pla pilot de la renda bàsica universal, que es va aprovar amb 7 vots a favor dels regidors de CANVI i ERC, 2 abstencions dels regidors de PUSA i 3 vots en contra dels regidors/es de JXSAV-JUNTS.

Per acabar la primera, es van sotmetre a votació els dos punts inclosos d'urgència en l'ordre del dia de la sessió. En primer lloc, l'aprovació per unanimitat de la creació de la Comissió d'estudi per a l'aprovació de l'exercici de l'activitat econòmica de producció i venda d'energia elèctrica i la Moció relativa al Compromís antifeixista per la bona convivència als municipis, també aprovada de manera unànime.

Precs, preguntes i control dels òrgans de la Corporació

Un cop finalitzada la primera part d'aprovació, a les 22 h es va iniciar la part de precs, preguntes i controls dels Òrgans de la Corporació on la regidora Anna Cella d'ERC va disculpar la seva absència durant la segona part.

  • JxSAV-JUNTS va aprofitar el seu torn per preguntes sobre l'estat de diversos temes, entre les quals, les propostes dels Pressupostos Participatius 2023, l'estat del carril bici de la BP-5107, lavabos de Can Sauleda...

També va fer referència a temes relacionats amb la Comunicació, sobre la Presentació i projecte de la planta agrovoltaica, projecte urbanització de Les Pungoles, la creació de la nova associació comercial, la problemàtica i els conflictes del bloc de la plaça 11 de setembre, entre altres.

  • ERC va aprofitar el seu torn per preguntar també sobre la valoració tècnica de les propostes presentades pels Pressupostos Participatius, l'estat i l'opinió relativa al Projecte de la Planta agrovoltaica, així com l'estat de recepció i del projecte de la urbanització de Les Pungoles.

    També van compartir la problemàtica de la plaça de l'11 de setembre i van preguntar aspectes referents a la plaça Montseny i del seu estat de recepció.
Darrera actualització: 03.04.2023 | 11:24