Realitzada la sessió extraordinària del Ple de l'Ajuntament de Sant Antoni de Vilamajor per a l'aprovació de les Ordenances fiscals 2022 i la modificació de la plantilla de personal i la relació de llocs de treball

Divendres, 29 d'octubre de 2021 a les 11:00

Llegeix el desenvolupament del ple i recupera el vídeo de la sessió plenària.

El passat dijous 28 d'octubre de 2021 va tenir lloc una sessió extraordinària del Ple de l'Ajuntament de Sant Antoni de Vilamajor.

El ple es va poder seguir en directe i ja està disponible al Canal de Youtube. A més, era la segona sessió en format presencial i oberta a la ciutadania, amb una durada de 25 minuts.

Els assumptes de l'ordre del dia van ser aprovats per unanimitat i a l'inici de la sessió, es va incloure una Moció d'urgència, presentada per al Grup Polític Municipal ERC, en relació amb la sentència que anul·la el mètode de determinació de la base imposable de l'impost de la plusvàlua municipal.

El primer punt, la proposta d'Aprovació provisional de la modificació de les Ordenances fiscals per a l'exercici de l'any vinent, contempla les modificacions principals següents que van ser aprovades per unanimitat durant la sessió plenària:

  • Una de les modificacions principals, afecta l'Ordenança fiscal número 2, reguladora de l'Impost sobre activitats econòmiques, on s'incrementen els coeficients aplicables, establerts des de l'any 2008 i que requerien una adaptació a l'entorn. Els carrers amb el coeficient de 1a, passen de 2,3 a 3,7 i els carrers amb el coeficient de 2a, passen de 2,5 a 3.
  • També es modifica l'Ordenança fiscal número 5, reguladora de l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres, on s'introdueix una modificació amb la incorporació d'una fiança de 300 euros per a la construcció de piscines particulars. S'indica el retorn total d'aquesta fiança un cop acreditat el reglament de les obres i la seva corresponent tramitació a la formulació de l'alta cadastral una vegada s'ha fet el certificat final d'obra. Aquesta modificació respon a la detecció realitzada des del consistori sobre les altes cadastral de les piscines particulars.
  • L'Ordenança fiscal número 8, reguladora de la taxa per a la prestació de serveis en cementiri, és modificada per incorporar a la quota els 27 nínxols construïts recentment al recinte, amb l'import actual.
  • Finalment, l'Ordenança fiscal número 20, reguladora del preu públic per a la prestació del servei de cursos i tallers culturals, adapta l'article 5 únicament amb els preus per hora, eliminant la referència econòmica per quadrimestres, per facilitar una major flexibilitat i adaptar els quadrimestres al calendari real, que no sigui obligatori realitzar els quadrimestres de 17 setmanes.

El segon punt, va ser aprovat per unanimitat, fent referència a l'Aprovació de la modificació de la plantilla de personal i la relació de llocs de treball, amb la creació d'una plaça d'Enginyer tècnic, amb la finalitat de crear una plaça pròpia i deixar el servei actual amb el conveni del Consell Comarcal per facilitar les gestions i necessitats del consistori amb jornada completa.

Així com la modificació de la plaça d'arquitecte superior, amb la finalitat d'ampliar la modificació de la implicació a una jornada laboral total. Actualment es troben en període d'exposició pública i amb la previsió de convocar-les al més aviat possible.

Finalment, es va aprovar per unanimitat la Moció d'urgència amb relació a la sentència que anul·la el mètode de determinació de la base imposable de l'impost de la plusvàlua municipal.

L'anunci del Tribunal Constitucional conforme estima la qüestió d'inconstitucionalitat número 4433-2020, anul·lant diversos apartats de l'article 107 de la Llei d'Hisendes Locals, que comportaria a la pràctica la supressió de l'Impost sobre l'Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana, la plusvàlua.

En un moment en què els ajuntaments centren els esforços en la recuperació econòmica i es troben immersos en l'elaboració dels pressupostos per al 2022, la pèrdua dels ingressos provinents d'una figura tributària tan cabdal com la plusvàlua desmuntaria totes les previsions pressupostàries i obligaria a emprendre retallades precisament quan la mateixa Comissió Europea defensa que el que calen són polítiques expansives

Els acords de la moció presentada per ERC són els següents:

  • Primer. Reprovar la inacció i deixadesa de funcions dels successius governs de l'Estat que han estat incapaços d'adequar el mètode de càlcul de l'impost als requeriments que feia la sentència del Tribunal Constitucional i a les mateixes demandes que van fer les entitats municipalistes, amb la Federació de Municipis i l'Associació Catalana de Municipis al capdavant.
  • Segon. Exigir al govern de l'Estat que adeqüi d'urgència, via RDL, la metodologia de càlcul de la base imposable per tal de dotar de plena seguretat jurídica la liquidació de l'impost.
  • Tercer. Instar a la creació d'un fons extraordinari per a compensar la pèrdua d'ingressos que ocasioni aquesta sentència sobre les finances municipals mentre no entri en vigor el nou mètode de determinació de la base imposable.
  • Quart. Instar a la creació d'un fons permanent de compensació en favor dels ajuntaments per la reducció d'ingressos que generi el nou mètode de determinació de la base imposable, en compliment del principi de suficiència financera.
  • Cinquè. Comunicar aquests acords a la FMC, a l'ACM, al govern de la Generalitat de Catalunya i al govern de l'Estat
Darrera actualització: 02.11.2021 | 08:51