Realitzada la sessió extraordinària de Ple de l'Ajuntament de Sant Antoni de Vilamajor convocada el passat divendres 4 de novembre

Dimecres, 9 de novembre de 2022 a les 14:30

Recupera la crònica amb el desenvolupament de la sessió o el vídeo al Canal de Youtube.

El passat divendres 4 de novembre de 2022, el Ple de l'Ajuntament es va reunir de manera extraordinària per a l'aprovació de les Ordenances fiscals i altres punts inclosos a l'ordre del dia.

La sessió, començava a les 19 h a la Sala de Plens i en directe al Canal de Youtube (recupera el vídeo) i amb l'absència del regidor Jordi Sibina i Camps, del Grup Polític Municipal PUSA.

Desenvolupament de la sessió

  • El primer punt de l'ordre del dia va ser l'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit número 1/2022, per regularitzar les despeses de les aplicacions pressupostàries del pressupost municipal, on s'engloben manteniment i despeses relacionades amb l'energia dels equipaments, entre altres. Aquest punt va ser aprovar per 6 vots a favor de CANVI i PUSA i 6 en contra d'ERC i de JXSAV - JUNTS, on l'alcalde va utilitzar el seu vot de qualitat.
  • Tot seguit, es va aprovar per unanimitat l'aprovació provisional de la modificació de les Ordenances fiscals per a l'exercici 2023, on s'inclouen modificacions tècniques i de normativa sol·licitades per part de l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de la Barcelona i on no afecta el contingut d'aquestes:
  • L'Ordenança General de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals de l'Ajuntament de Sant Antoni de Vilamajor a realitzar per a l'exercici 2023.
  • L'Ordenança fiscal núm. 3 Reguladora de l'Impost sobre vehicles de tracció mecànica.
  • L'Ordenança fiscal núm. 4 Reguladora de l'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana.
  • L'Ordenança fiscal núm. 5 Reguladora de l'Impost sobre construccions, instal·lacions i obres.
  • L'Ordenança fiscal núm. 7 Reguladora de la taxa per recollida, tractament i eliminació d'escombraries i altres residus urbans.
  • El tercer punt, també va ser aprovar per unanimitat fent referència a la suspensió de l'aplicació de l'Ordenança fiscal núm. 14 "Taxa per l'ocupació de terrenys d'ús públic amb taules i cadires amb finalitat lucrativa" (període gener a juny de 2022).
  • El penúltim punt de l'ordre del dia va ser l'aprovació per unanimitat de l'increment addicional de l'1,5% de les retribucions del personal de l'Ajuntament per a l'exercici 2022, segons el Reial decret llei 18/2022 de 18 d'octubre, per al qual s'aproven mesures de reforç de protecció els consumidors d'energia.
  • Finalment, també es va aprovar per unanimitat la modificació del Reglament municipal de l'Ajuntament de prestacions de caràcter social.
Darrera actualització: 09.11.2022 | 14:00