Oberta la convocatòria dels ajuts extraordinaris per persones treballadores autònomes

Dilluns, 30 de novembre de 2020 a les 12:00

A partir d'avui queda obert el tràmit d'inscripció prèvia.

El passat divendres 27 de novembre es va publicar al DOGC l'ordre per la qual avui 30 de novembre de 2020 a les 9h s'obre el tràmit d'inscripció prèvia dels ajuts extraordinaris per fer front a la covid-19 per persones treballadores autònomes individuals o persones treballadores autònomes que formin part d'una microempresa, de qualsevol sector d'activitat.

La inscripció és prèvia a la publicació de les bases reguladores i la convocatòria de l'ajut. Un cop tancat el registre, el Govern analitzarà com donar resposta a les sol·licituds. Un cop es publiqui, la presentació del formulari d'inscripció prèvia produirà els efectes de sol·licitud d'ajut, sense necessitat de cap altre tràmit.

Aquesta ajuda serà compatible amb d'altres de la Generalitat, a excepció de la convocatòria del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies del 9 de novembre per a persones treballadores autònomes i de la convocatòria del mateix Departament per afavorir l'autoocupació al programa de Garantia Juvenil.

Informació rellevant

Presentació de sol·licituds:

  • Des de 30 de novembre de 2020 a les 9h al 7 de desembre a les 15h.
  • Mitjançant el següent tràmit.
  • Aquesta inscripció prèvia serà la sol·licitud per rebre l'ajuda.
  • L'ordre d'arribada de la sol·licitud d'inscripció no atorga preferència en l'atorgament de l'ajut.

Requisits:

  1. Tenir el domicili fiscal en un municipi de Catalunya.
  2. Estar en situació d'alta al RETA o a una mutualitat com a sistema alternatiu al RETA de manera ininterrompuda, abans de l'1 d'octubre de 2020.
  3. La base imposable de l'impost sobre la renda de les persones físiques del darrer exercici disponible de la persona sol·licitant ha de ser igual o inferior a 35.000 euros, en cas d'acollir-se al sistema de tributació individual, i d'igual quantia, amb relació a la part de la base imposable corresponent al sol·licitant, en cas d'acollir-se al sistema de tributació conjunta.
  4. El rendiment net de l'activitat dels tres primers trimestres de 2020 no ha de superar l'import de 13.125 euros.
  5. Complir  els requisits previstos a l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
  6. No tenir ajuts atorgats d'acord amb la Resolució TSF/1270/2020, de 3 de juny, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió de subvencions per afavorir l'autoocupació de joves inscrits al programa de Garantia Juvenil per a l'any 2020, en el marc del pla de xoc del Decret llei 16/2020, de 5 de maig, de mesures urgents complementàries en matèria de transparència, ajuts de caràcter social, contractació i mobilitat per fer front a la COVID-19, ni amb la Resolució TSF/2799/2020, de 4 de novembre, per la qual s'aprova la convocatòria d'ajuts per afavorir el manteniment de l'activitat econòmica de les persones treballadores autònomes, persona física, i de les persones treballadores autònomes que formen part d'una microempresa davant els efectes de les noves mesures adoptades per fer front a la COVID-19.

Podeu trobar més informació als següents enllaços:

Us adjuntem el DOGC i la Infografia per si és del vostre interès.

Darrera actualització: 30.11.2020 | 12:08