Mesures de política fiscal i econòmica davant el COVID-19

Dijous, 26 de març de 2020 a les 00:00

L'Auntament de Sant Antoni de Vilamajor preveu respostes en els àmbits tributari, econòmic i comercial, i benestar i família, recollides en un decret d'alcaldia emès avui

Davant l'actual situació, i per donar resposta a l'emergència sanitària COVID-19, l'Ajuntament de Sant Antoni de Vilamajor ha emès un Decret d'Alcaldia amb una sèrie de mesures, dividides en els àmbits tributari, econòmic i social, i benestar i familia. A la vegada, es reclamen altres mesures a diferents organismes.

Àmbit tributari:

 • Impost sobre bens immobles i taxa d’escombraries: l’Ajuntament està treballant de manera conjunta amb l’Organisme de Gestió tributaria de la Diputació de Barcelona, per tal d’endarrerir els terminis de pagament de l’impost, situant el primer termini de pagament el mes de juny de 2020 (actualment el calendari fiscal el situa el mes de maig de 2020) i la resta de terminis s’endarreriran un mes.
 • Impost de Vehicles de Tracció Mecànica: Es prorroga el període de pagament en voluntària fins el 2 de juny de 2020.
 • Taxa del mercat setmanal corresponent al primer semestre de 2020: No es cobrarà la taxa als paradistes del mercat setmanal dels diumenges que hagin vist suspesa l’activitat, minorada o hagin decidit no assistir al mercat els dies permesos durant el termini que segueixi vigent la declaració de l’estat d’alarma.
 • Taxa per l’ocupació de via pública terrasses i bars: Els titulars de les llicències d’ocupació de via pública no hauran de pagar aquesta taxa mentre duri la situació d’emergència i el que resta d’any. No es podrà realitzar ampliacions de l’ocupació aprovada.
 • Bonificació del 100% escombraries comercials: durant els dies que duri l’estat d’alarma, a aquells establiments afectats.
 • Preu públic escola bressol municipal, Xauxa Vilamajor: Les famílies no hauran d’abonar l’import corresponent als mesos que estigui tancada l’escola bressol municipal, atès que no ha estat possible la prestació del servei, a part, les famílies recuperaran els dies abonats del mes de març de 2020 compensant en dies lectius un cop s’iniciï l’activitat.
 • Preu públic per la prestació de tallers a les Escoles Velles i Rectoria d’Alfou: Els imports equivalent als tallers que no han estat realitzats en el transcurs d’aquesta emergència seran retornats als usuaris.
 • Multes: Ja que no té naturalesa tributària, li resulta d’aplicació la suspensió de terminis establerta pel Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel que es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, en la seva disposició addicional tercera; és per aquesta raó durant l’estat d’alarma no es tramitarà el cobrament de les multes imposades durant el període.
 • Cànon d’aigües: D’acord amb el Decret Llei 8/2020, de 24 de març, durant el període comprès entre l’1 d’abril i el 31 de maig de 2020, com a conseqüència de la declaració de l’estat d’alarma per gestionar la situació de la crisi ocasionada pel COVID-19, s’aplica una reducció en el tipus de gravamen del cànon de l’aigua corresponent als contribuents següents:
  • 1. Als contribuents usuaris domèstics que gaudeixen de la tarifa social del cànon d’aigua, d’acord amb el que preveu l’article 69.8 del Decret Legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la legislació en matèria d’aigües de Catalunya, un tipus de gravamen de 0 euros, en tots els trams de consum.
  • 2. Als contribuents usuaris domèstics que no gaudeixen de la tarifa social del cànon d’aigua, se’ls aplica un tipus de gravamen resultant d’aplicar un coeficient de 0,5 sobre el tipus previstos en els apartats 1 i 2 de l’article 69 del Decret Legislatiu 3/2003.

Àmbit econòmic i comercial:

 • Pagament de factures: L’Ajuntament realitzarà per Decret de l’Alcaldia una aprovació setmanal de factures per tal d’agilitzar el seu pagament, i així dotar de liquidat a les empreses i autònoms. Es pot consultar l’estat de tramitació de les factures trucant al telèfon 938452400 o enviant un correu electrònic a prerags@savilamajor.cat.
 • Km0: Prioritzar, en la mesura de les possibilitats, la contractació de serveis, adquisició i obres amb el sector privat de l’entorn de Sant Antoni de Vilamajor.

Àmbit de benestar i família:

 • Concessió ajuts de lloguer: per a famílies que puguin acreditar la reducció d’ingressos fruit d’una modificació de la seva relació laboral i amb situació d’emergència social.
 • Servei de menjar a domicili per la gent gran: Per aquella gent gran que no tenen possibilitat física o econòmica de cuinar-se el menjar, l’Ajuntament establirà un sistema de menjar a domicili per aquest col·lectiu durant la situació d’emergència i el servei de SAD no es presti amb normalitat.
 • Sistema d’emergències: Des de l’Àrea de Benestar i Família s’ha creat un sistema que prèvia trucada telefònica dels interessats, respon diàriament a les situacions que es plantegen.

Mesures que es reclamen a la Unió Europea, al Govern de l’estat i a la Generalitat de Catalunya:

 • Hipoteques i crèdits: Que s’ajornin els pagaments d’hipoteques i crèdits als ciutadans i a les petites i mitjanes empreses així com als autònoms.
 • Cotitzacions: Que se suspenguin les cotitzacions socials de pimes i autònoms.
 • Serveis essencials: Que se suspengui el pagament dels subministraments d’aigua, electricitat i gas així com telefonia.
 • Realització d’un pla d’inversió i despesa supranacional Pla Marshall: Com en altres moments de la història s’ha realitzat, cal que la Unió Europea fomenti la inversió pública per tal de reactivar el teixit productiu, i per tant, el consum privat.
 • Autorització per utilitzar el romanent de tresoreria dels Ajuntaments sense que afecti a la regla de la despesa i l’estabilitat pressupostària: l’Ajuntament de Sant Antoni de Vilamajor, així com molts municipis, acumula uns romanents de tresoreria molt elevats, la utilització d’aquest produiria una forta injecció en el teixit productiu nacional.
 • Cotitzacions: Que se suspengui el pagament de l’IVA sense interessos als diferents sectors econòmics afectats.

Al llarg dels propers dies l’Ajuntament de Sant Antoni de Vilamajor, segons l’evolució de la crisi sanitària i econòmica actual, incorporarà altres mesures, a fi i efectes de reduir els efectes de la crisi.

Darrera actualització: 26.03.2020 | 16:53