El Ple de l'Ajuntament de Sant Antoni de Vilamajor es reunirà en sessió ordinària el pròxim dijous per a l'aprovació dels 21 punts de l'ordre del dia

Dilluns, 27 de març de 2023 a les 12:20

Amb inici a les 19 h a la Sala de Plens i en directe a través del Canal de YouTube de l'Ajuntament.

Aquest dijous 30 de març de 2023 tindrà lloc el Ple ordinari del mes de març per resoldre els 21 punts de la part resolutiva i tot seguit la part de precs, preguntes i control dels òrgans de la Corporació.

Com sempre, la sessió tindrà lloc a partir de les 19 h a la Sala de Plens de l'Ajuntament i també es podrà seguir en directe a través del Canal de Youtube.

En la present notícia també es pot consultar l'anunci de la convocatòria adjuntat amb els assumptes de la part resolutiva i la segona part de precs, preguntes i control dels òrgans de la Corporació.

A continuació, es detallen els 21 punts de l'ordre del dia que es duran a votació:

 1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior 01/2023 de 26/01/2023
 2. Coneixement dels Decrets de l'Alcaldia i dels acords adoptats per la Junta de Govern Local
 3. Ratificació de l'acord adoptat per la Junta de Govern Local en sessió de 22/02/2023 relatiu a l'Aprovació del contingut i la signatura del Conveni de col·laboració per a la prestació d'assistència tècnica en el marc de la realització del Programa de Treball i Formació en relació amb les actuacions de la línia DONA
 4. Ratificació de l'acord adoptat per la Junta de Govern Local en sessió 08/03/2023 relatiu a l' Aprovació definitiva del projecte per a la pacificació del camí d'Alfou
 5. Donar compte del Decret de l'alcaldia núm. 73/2023 de 06/03/2023 relatiu a l' Aprovació inicial del projecte executiu de reforma i ampliació de l'edifici menjador de l'escola Joan Casas
 6. Coneixement d'informació econòmica tramesa a diferents administracions públiques
 7. Donar compte del Decret de l'alcaldia núm. 102/2023 de 24 de març de 2023 relatiu a l'aprovació de la Liquidació del Pressupost de l'Ajuntament de Sant Antoni de Vilamajor de l'exercici 2022
 8. Aprovació de l'expedient de modificació del pressupost núm.2/2023, crèdit extraordinari
 9. Aprovació de la modificació del complement específic d'un lloc de treball en la Relació de llocs de treball del personal de l'Ajuntament
 10. Encàrrec de gestió de la neteja d'edificis i dependències municipals a l'Empresa de Serveis de Vilamajor, La Municipal S.L" (Casal Sociocultural Escoles Velles)
 11. Aprovació provisional de la modificació de l'Ordenança fiscal núm. 4 reguladora de l'Impost sobre l'Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana (IIVTNU)
 12. Autorització a l'Ens d'Abastament d'Aigua Ter Llobregat (ATL) d'ocupació de terrenys municipals per a l'execució del Projecte constructiu derenovació del dipòsit d'aigua de Sant Antoni de Vilamajor, camí de Can Tabola
 13. Aprovació de la Baixa de voluntari de l'Associació de voluntaris de Protecció Civil de Sant Antoni de Vilamajor
 14. Aprovació de la pròrroga del conveni entre l'Ajuntament de Sant Antoni de Vilamajor i l'Associació de Bombers voluntaris de la Generalitat de Catalunya de Sant Antoni de Vilamajor- any 2023
 15. Aprovació del contingut i signatura d'una addenda econòmica al Conveni per a la prestació del servei d'ajuda a domicili (SAD) amb diversos ajuntaments i la liquidació de l'any 2021
 16. Aprovació de la liquidació per a l'any 2021 del conveni per a la gestió i la prestació del servei bàsic d'atenció social amb diversos ajuntaments
 17. Aprovació de l'addenda del Conveni de desplegament de l'atribució de l'exercici de la competència de l'Ajuntament de Sant Antoni de Vilamajor de la gestió dels residus municipals i dels residus comercials al Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental corresponent a l'exercici 2023
 18. Aprovació de la sol·licitud d'adhesió del camp d'aviació d'Alfou de l'Ajuntament de Sant Antoni de Vilamajor a la Xarxa de Memòria Democràtica de Catalunya
 19. Aprovació de l'acord de continuïtat del Consorci per a la Gestió Integral d'Aigües de Catalunya (CONGIAC)
 20. Moció per a la commemoració del dia internacional de les dones
 21. Moció de suport a la renda bàsica universal i al pla pilot de la renda bàsica universal
Darrera actualització: 27.03.2023 | 12:15