El Ple de l'Ajuntament de Sant Antoni de Vilamajor es reunirà en sessió ordinària el dijous 21 de març de 2024

Dilluns, 18 de març de 2024 a les 10:20

A les 19 h a la Sala de Plens i en directe a través del Canal de YouTube.

El pròxim dijous, dia 21 de març de 2024, tindrà lloc la sessió ordinària del mes de març per resoldre els 17 punts de la part resolutiva i tot seguit la part de precs, preguntes i control dels òrgans de la Corporació.

L'inici de la sessió serà a les 19 h a la Sala de Plens de l'Ajuntament i com sempre, es podrà seguir en directe a través del Canal de Youtube.

En el document adjunt es pot consultar l'anunci de la convocatòria amb els assumptes de la part resolutiva que se sotmetran a votació i els quals es detallen a continuació:

 • Aprovació de l'acta de la sessió anterior 01/2024 de 25/01/2024
 • Donar compte del Decret de l'alcaldia núm. 75/2024 de 14 de març de 2024 relatiu a l'aprovació de la Liquidació del Pressupost de l'Ajuntament de Sant Antoni de Vilamajor de l'exercici 2023
 • Coneixement dels Decrets de l'Alcaldia i dels acords adoptats per la Junta de Govern Local i tramesa d'actes del Ple de l'Ajuntament.
 • Coneixement d'informació econòmica tramesa a diferents administracions públiques
 • Aprovació del Pressupost municipal per a l'any 2024 i les seves Bases d'execució
 • Aprovació de la Plantilla de personal i Relació de Llocs de Treball per a l'exercici 2024
 • Aprovació de l'increment addicional del 0,5 % (pib) de les retribucions del personal de l'Ajuntament de l'exercici 2023
 • Aprovació del text refós relatiu a la modificació puntual del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de Sant Antoni de Vilamajor per incorporar en el "Catàleg de béns a protegir" l'antic camp d'aviació (Barri d'Alfou)
 • Segona correcció d'errada material gràfica en el plànol del Polígon 2 del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (Era del Delma)
 • Aprovació inicial de l'Ordenança reguladora dels usos d'aigua en situació de sequera de Sant Antoni de Vilamajor
 • Aprovació inicial del Reglament d'adjudicació i normes de funcionament intern del Servei d'allotjament temporal d'urgències de l'Ajuntament de Sant Antoni de Vilamajor
 • Aprovació de l'addenda del Conveni de desplegament de l'atribució de l'exercici de la competència de l'Ajuntament de Sant Antoni de Vilamajor de la gestió dels residus municipals i dels residus comercials al Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Oriental corresponent a l'exercici 2024
 • Moció de suport a la pagesia presentada pel Grup Polític Municipal Esquerra Republicana de Catalunya
 • Moció de suport a la pagesia catalana presentada pel Grup Polític Municipal JUNTSXSAV
 • Moció per la continuïtat de la F1 al Circuit de Catalunya
 • Moció de suport al Congrés de cultura catalana 2024/2025
 • Moció per a la modificació de les retribucions dels regidors de Govern de Sant Antoni de Vilamajor
Darrera actualització: 18.03.2024 | 10:22