El Ple de l'Ajuntament aprova inicialment el pressupost municipal per a l'any 2024 i les seves Bases d'execució amb un import de 7.181.014 euros

Dimarts, 26 de març de 2024 a les 10:00

Recupera la crònica amb el desenvolupament o el vídeo de la sessió a través del Canal de YouTube.

El passat dijous 21 de març va tenir lloc la sessió ordinària del Ple de l'Ajuntament de Sant Antoni de Vilamajor amb inici a les 19 h a la Sala de Plens i es va poder seguir en directe a través del Canal de YouTube amb una duració total de 4 hores i 20 minuts.

Es va disculpar l'absència del regidor de PUSA, Ricard Mañé del Pino, que va incorporar-se al cap de dues hores de l'inici de la sessió.

A continuació es pot consultar la crònica amb la part resolutiva de la sessió i les aprovacions dels 17 punts de l'ordre del dia, així com el vídeo en diferit a través d'aquest enllaç de YouTube. 

Desenvolupament de la sessió

 • En primer lloc, la sessió va començar amb l'aprovació unànime de l'acta de la primera sessió ordinària celebrada el dia 25 de gener de 2024.
 • Tot seguit, es va donar compte del Decret de l'alcaldia núm. 75/2024 de 14 de març de 2024 relatiu a l'aprovació de la Liquidació del Pressupost de l'Ajuntament de Sant Antoni de Vilamajor de l'exercici 2023 i els Grups Polítics Municipals van poder fer les seves corresponents aportacions relacionades amb la liquidació del darrer exercici.
 • La sessió va procedir amb els punts relatius al coneixement dels Decrets de l'Alcaldia i dels acords adoptats per la Junta de Govern Local i tramesa d'actes del Ple de l'Ajuntament, així com el de coneixement d'informació econòmica tramesa a diferents administracions públiques.
 • El cinquè punt va ser l'aprovació del Pressupost municipal per a l'any 2024 i les seves Bases d'execució, el qual té un augment d'un 12% més que l'anterior, i preveu un total de 7.181.014 euros, tant en previsions d'ingressos com en consignacions de despesa una vegada consolidades les dues entitats, l'Ajuntament de Sant Antoni de Vilamajor i l'Empresa de serveis de Vilamajor, La Municipal S.L.U.

En aquest punt i abans de la seva aprovació, els diversos Grups Polítics Municipals van poder fer les seves aportacions i preguntes relatives als diversos capítols de despeses i ingressos d'aquest. I tot seguit, es va procedir a la seva votació, el qual va quedar aprovat amb 7 vots a favor (CANVI, ERC i PSC), 3 abstencions per part de JUNTSXSAV i 3 vots en contra de PUSA.

D'aquesta manera, el Pressupost municipal del 2024 queda aprovat inicialment amb un termini d'exposició al públic amb la publicació de l'anunci al Butlletí Oficial de la Província i al tauler d'anuncis del web de l'Ajuntament amb un termini de 15 dies hàbils.

 • Posteriorment, es va procedir a l'aprovació, per unanimitat de tots els càrrecs electes presents, de la Plantilla de personal i la Relació de Llocs de Treball per a l'exercici 2024. Així com l'aprovació de l'increment addicional del 0,5 % (pib) de les retribucions del personal de l'Ajuntament de l'exercici 2023.
 • El vuitè punt va ser l'aprovació del text refós relatiu a la modificació puntual del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal del municipi per incorporar en el "Catàleg de béns a protegir" l'antic camp d'aviació (Barri d'Alfou), el qual també va ser aprovat de manera unànime.
 • Seguidament i també per unanimitat, es va aprovar la segona correcció d'errada material gràfica en el plànol del Polígon 2 del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (Era del Delma).
 • L'Ordenança reguladora dels usos d'aigua en situació de sequera de Sant Antoni de Vilamajor va ser aprovada de manera inicial amb 10 vots a favor (CANVI, JUNTSXSAV, ERC I PSC) i 3 abstencions (PUSA).
 • L'aprovació inicial i per unanimitat del Reglament d'adjudicació i normes de funcionament intern del Servei d'allotjament temporal d'urgències de l'Ajuntament de Sant Antoni de Vilamajor
 • Tot seguit, es va procedir a l'aprovació unànime de l'addenda del Conveni de desplegament de l'atribució de l'exercici de la competència de l'Ajuntament de Sant Antoni de Vilamajor de la gestió dels residus municipals i dels residus comercials al Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Oriental corresponent a l'exercici 2024.

A les 21.56 h es donava pas a la part de les mocions presentades en aquesta sessió, que van ser les següents:

 • En primer lloc, la incorporació i modificació de la Moció inicial del punt 17 en el punt 13è, presentada per PUSA i relativa a la modificació de les retribucions dels regidors de Govern de Sant Antoni de Vilamajor va ser rebutjada en obtenir 7 vots en contra (CANVI, ERC I PSC), 3 abstencions (JUNTSXSAV) i només 3 vots a favor (PUSA).
 • La segona moció va ser la de suport a la pagesia i presentada pel Grup Polític Municipal Esquerra Republicana de Catalunya va ser aprovada amb 9 vots a favor (CANVI, ERC i PUSA) i 4 abstencions (JUNTSXSAV i PSC)
 • Tot seguit, el Grup Polític Municipal JUNTSXSAV també va presentar una Moció de suport a la pagesia catalana, amb diverses especificacions en l'anterior, que va ser aprovada per unanimitat.
 • La Moció de suport a la continuïtat de la F1 al Circuit de Catalunya va ser retirada i posposada en la següent sessió plenària per acord unànime.
 • I finalment, la darrera Moció de suport al Congrés de cultura catalana 2024/2025 va ser aprovada per unanimitat.


Precs, preguntes i control dels òrgans de la Corporació
A partir del minut 3.34.14 del vídeo de la sessió es poden recuperar els precs i preguntes de JUNTSXSAV, PUSA, ERC i PSC que van poder preguntar al govern sobre diversos temes, estats i aprotaions de precs.

 

Darrera actualització: 26.03.2024 | 09:56