Convocada una sessió ordinària de Ple Municipal de l'Ajuntament de Sant Antoni de Vilamajor

Dilluns, 24 de maig de 2021 a les 07:30

Dijous 27 de maig de 2021 a les 19 h.

El pròxim dijous 27 de maig de 2021 es reunirà en sessió ordinària el Ple de l'Ajuntament de Sant Antoni de Vilamajor.

La sessió serà a les 19 h de forma telemàtica i es podrà seguir en directe a través del Canal de Youtube de l'Ajuntament.

Recordem que en les sessions ordinàries la ciutadania pot fer arribar les seves preguntes al Ple, a través d'una instància genèrica amb l'assumpte: Preguntes Ple a la Seu Electrònica i fins a les 12 h del mateix dia del Ple.

La part resolutiva consta dels 15 punts següents:

 1. Aprovació de les actes de les sessions anteriors 03/2021 d'1/03/2021, 04/2021 de 25/03/2021 i 05/2021 de 29/04/2021.
 2. Expedient 40/2021. Coneixement dels decrets de l'alcaldia i dels acords adoptats per la Junta de Govern Local.
 3. xpedient 1092/2021. Ratificació Decret de l’alcaldia núm. 098/2021 de 5/05/2021 relatiu a l’Adhesió al Conveni de col·laboració amb l’Agència Estatal d’Administració Tributària (AEAT) - FEMP en matèria de intercanvi d’informació tributària i col·laboració en la gestió recaptatòria amb les entitats locals.
 4. Expedient 2026/2020. Ratificació de l’acord adoptat per la Junta de Govern Local en sessió del 06/05/2021 relatiu a l’Aprovació del Pla intern d’igualtat de tracte i oportunitats de l’Ajuntament de Sant Antoni de Vilamajor 2021-2024.
 5. Expedient 351/2021. Coneixement d’informació econòmica tramesa a diferents administracions públiques.
 6. Expedient 2711/2019. Donar compte de l’informe anual de control intern de l’exercici 2020 i del Pla anual de control financer de l’any 2021.
 7. Expedient 625/2021. Aprovació inicial de rectificació de l’Inventari de béns municipals a 31/12/2020.
 8. Expedient 1227/2021. Aprovació inicial de la modificació de l’ Ordenança fiscal número 19 reguladora del preu públic per a la prestació de serveis en les piscines municipals
 9. Expedient 1193/2021. Suspensió de l’aplicació de l’Ordenança fiscal num. 14 ”Taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic amb taules i cadires amb finalitat lucrativa”
 10. Expedient 353/2021. Aprovació del Conveni entre l’Administració de la Generalitat de Catalunya mitjançant el Departament de Territori i Sostenibilitat, l’ATM, l’Ajuntament de St. Pere de Vilamajor, l’Ajuntament de St. Antoni de Vilamajor i la Societat empresa Sagalés, SA per a la millora de les comunicacions mitjançant els serveis regulars de transport públic de viatgers per carretera entre St. Pere de Vilamajor, St. Antoni de Vilamajor i Llinars del V (any 2021)
 11. Expedient 581/2021. Aprovació del Conveni de col.laboració entre el Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Sant Antoni de Vilamajor per a l’aplicació de mesures alternatives a persones menors d’edat denunciades per consum o tinença de drogues i aprovació del corresponent Protocol de prevenció sobre drogues com a alternativa a la sanció administrativa (PPD-ASA)
 12. Expedient 1055/2021. Aprovació de conveni de cessió d’ús temporal en règim d’usdefruit d’habitatges propietat de “Sociedad de gestión de activos procedentes de la restructuración bancaria” - SAREB - a favor de l’Ajuntament de Sant Antoni de Vilamajor
 13. Expedient 1739/2020. Aprovació de l’expedient de licitació de subhasta pública de dues parcel.les municipals d’ús residencial
 14. Expedient 959/2019. Resolució de les al.legacions formulades per la “Companyia general d’Aigües de Catalunya, SA” en relació amb l’acord adoptat pel Ple de l’ajuntament de data de 24 de setembre de 2020
 15. Expedient 1217/2021. Moció contra tancaments BBVA
Darrera actualització: 24.05.2021 | 07:47