Convocada una sessió extraordinària del Ple de l'Ajuntament amb motiu de l'Article 38 del Reial Decret, de 28 de novembre, del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals

Dilluns, 3 de juliol de 2023 a les 09:00

Dijous 6 de juliol de 2023 a les 19 h a la Sala de Plens i en directe al Canal de Youtube.

El pròxim dijous tindrà lloc una nova sessió plenària i de caràcter extraordinària d'acord amb l'Article 38 del Reial Decret, de 28 de novembre, del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals.

Els punts de l'ordre del dia són els següents:

 1. Donar compte del Decret de l'alcaldia núm. 240 de 20/06/2023 relatiu a la Delegació als regidors/es per autoritzar els matrimonis civils
 2. Donar compte del Decret de l'alcaldia núm. 241 de 20/06/2023 relatiu a Nomenament de tinents d'alcalde
 3. Donar compte del Decret de l'alcaldia núm. 244 de 21/06/2023 relatiu a Àmbits de gestió municipal i delegacions conferides per l'Alcaldia
 4. Donar compte del Decret de l'alcaldia núm. 252 de 22/06/2023 relatiu a Constitució i composició de la Junta de Govern Local
 5. Donar compte del Decret de l'alcaldia núm. 260 de 27/06/2023 relatiu a Designació d'instructor dels expedients sancionadors incoats per denúncia per infracció de circulació de trànsit
 6. Donar compte del Decret de l'alcaldia núm. 265 de 28/06/2023 relatiu a Designació d'instructor dels expedients sancionadors incoats per denúncia per infracció de civisme i convivència
 7. Periodicitat de les sessions del Ple de l'Ajuntament
 8. Nomenaments de representants de la Corporació en òrgans col·legiats
 9. Creació i composició de la Comissió Especial de Comptes
 10. i composició de la Comissió Informativa General
 11. Règim retributiu i dedicació dels membres de la Corporació amb dedicació exclusiva, parcial, indemnitzacions i dietes
 12. Constitució dels grups polítics municipals
 13. Aprovació de l'assignació econòmica a favor dels Grups polítics municipals

En aquest PDF es pot consultar l'anunci de la convocatòria.

Darrera actualització: 30.06.2023 | 17:35