Convocada la sessió ordinària del Ple de l'Ajuntament de Sant Antoni de Vilamajor per aquest mes de juliol

Dilluns, 24 de juliol de 2023 a les 09:30

Dijous 27 de juliol de 2023 a les 19 h a la Sala de Plens i en directe al Canal de Youtube.

El pròxim dijous el Ple de l'Ajuntament de Sant Antoni de Vilamajor es reunirà en sessió ordinària.

La sessió començarà a les 19 h i es podrà seguir presencialment a la Sala de Plens i en directe a través del Canal de Youtube.

En aquest PDF es pot consultar l'anunci de la convocatòria que compta amb 17 punts a la part resolutiva i tot seguit la part de Precs, preguntes i control dels òrgans de la Corporació:

 1. Aprovació de les actes de les sessions anteriors 05/2023 de 17/06/2023; 06/2023 de 27/06/2023 i 07/2023 de 6/07/2023
 2. Coneixement dels Decrets de l'Alcaldia i dels acords adoptats per la Junta de Govern Local
 3. Coneixement d'informació econòmica tramesa a diferents administracions públiques
 4. Aprovació del Compte general corresponent a l'exercici 2022
 5. Donar compte de l'informe anual de control intern de l'exercici 2022 i del Pla anual de control financer de l'any 2023
 6. Aprovació de l'expedient de modificació del pressupost núm. 5/2023, Suplement de crèdit
 7. Aprovació de l'expedient de modificació del pressupost núm. 6/2023, Crèdit extraordinari
 8. Donar compte de la sentència del Jutjat contenciós administratiu núm. 9 de Barcelona (procediment ordinari 450/2021-B)
 9. Aprovació inicial de rectificació de l'inventari de béns municipals a 31/12/2022
 10. Aprovació provisional de la modificació de l'Ordenança Fiscal número 5 reguladora de l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres
 11. Aprovació de la revisió anual del Padró municipal d'habitants referida a 1 de gener de 2023
 12. Aprovació de la proposta de les Festes locals per a l'any 2024
 13. Encàrrec de gestió de la neteja d'edificis i dependències municipals a l'Empresa de Serveis de Vilamajor, La Municipal SLU
 14. Aprovació de l'esmena a l'acta de delimitació de terme municipal entre Sant Antoni de Vilamajor i Cardedeu
 15. Ratificació de l'acord adoptat per la Junta de Govern Local en sessió 27/04/2023 relatiu a l' Aprovació del conveni de cessió d'ús temporal d'una porció de terreny de Can Bordoi a favor de l'Ajuntament de Sant Antoni de Vilamajor per instal·lar una àrea d'emergència per als habitatges disseminats d'Alfou
 16. Nomenament Secretària idònia substituta del registre Civil
 17. Moció de suport a la llibertat d'expressió i condemna de manera contundent qualsevol forma de censura
Darrera actualització: 24.07.2023 | 07:47