Celebrada la sessió ordinària del Ple de l'Ajuntament de Sant Antoni de Vilamajor convocat el 27 de maig de 2021

Divendres, 28 de maig de 2021 a les 11:30

Recupera el vídeo per veure la sessió al Canal de Youtube

Ahir va tenir lloc la sessió ordinària del Ple de l'Ajuntament de Sant Antoni de Vilamajor del 27 de maig de 2021.

La regidora de JXSAV-JUNTS, Mònica Ribalta, va excusar la seva absència per no poder assistir a la sessió.

La sessió va comptar amb 15 punts i la part de precs, preguntes i control dels òrgans de la corporació. A continuació compartim el desenvolupament del ple i les aportacions realitzades pels Grups Polítics Municipals.

La sessió es va poder seguir en directe i ja està disponible al Canal de Youtube. 

Desenvolupament del ple

 • En primer lloc es van aprovar per unanimitat les actes de les sessions plenàries anteriors 03/2021 d'1/03/2021, 04/2021 de 25/03/2021 i 05/2021 de 29/04/2021.
 • Seguidament, la secretària va donar coneixement dels decrets de l'alcaldia i dels acords adoptats per la Junta de Govern Local.
 • El tercer punt va ser aprovat per unanimitat, la ratificació Decret de l'alcaldia núm. 098/2021 de 5/05/2021 relatiu a l'Adhesió al Conveni de col·laboració amb l'Agència Estatal d'Administració Tributària (AEAT) - FEMP en matèria d'intercanvi d'informació tributària i col·laboració en la gestió recaptatòria amb les entitats locals.
 • La ratificació de l'acord adoptat per la JGL en sessió del 06/05/2021 relatiu a l'Aprovació del Pla Intern d'Igualtat de tracte i oportunitats de l'Ajuntament de Sant Antoni de Vilamajor 2021-2021 també va ser aprovada per unanimitat.
 • Tot seguit es va donar coneixement de la informació econòmica tramesa a les diferents administracions públiques i de l'informe anual de control intern de l'exercici 2020 i del Pla anual de control financer de l'any 2021. Els diversos grups municipals van aportar la seva voluntat de poder comunicar de manera transparent i facilitar la informació pública amb l'objectiu de millorar i fer d'una administració transparent i pròxima.
 • El setè punt va ser aprovar per unanimitat i contemplava l'aprovació inicial de rectificació de l'Inventari de béns municipals a 31/12/2020. Amb la finalitat de procedir a l'aprovació inicial quan hi ha una rectificació de l'inventari de béns i drets municipals, en aquest cas, el nou bé immoble és la nova passarel·la de la riera del Carrer Ramon Berenguer.
 • L'aprovació inicial de la modificació de l'Ordenança fiscal número 19 reguladora del preu públic per a la prestació de serveis en les piscines municipals va ser aprovada amb 10 vots a favor i dues abstencions de Junta.  En aquest cas, la modificació és d'aprovació inicial i d'exposició pública durant 30 dies hàbils, que si no hi ha al·legacions s'aprovada definitivament l'ordenança. I té la finalitat de fitxar l'horari d'obertura al públic de les piscines municipals, de Les Pungoles i del nucli, amb els nous aforaments i les seves limitacions davant la situació epidemiològica. Es posarà a disposició de les persones usuàries de la piscina una aplicació per procedir a reservar el servei i pagar els abonaments. Les persones empadronades al municipi tindran una reducció del 50% en els preus d'abonaments.
 • També va ser aprovada per unanimitat la suspensió de l'aplicació de l'Ordenança fiscal num. 14 "Taxa per l'ocupació de terrenys d'ús públic amb taules i cadires amb finalitat lucrativa" .
 • Aprovat per unanimitat el Conveni entre l'Administració de la Generalitat de Catalunya mitjançant el Departament de Territori i Sostenibilitat, l'ATM, l'Ajuntament de St. Pere de Vilamajor, l'Ajuntament de St. Antoni de Vilamajor i la Societat empresa Sagalés, SA per a la millora de les comunicacions mitjançant els serveis regulars de transport públic de viatgers per carretera entre St. Pere de Vilamajor, St. Antoni de Vilamajor i Llinars del V (any 2021)
 • Pel que fa a l'aprovació del Conveni de col·laboració entre el Departament d'Interior de la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Sant Antoni de Vilamajor per a l'aplicació de mesures alternatives a persones menors d'edat denunciades per consum o tinença de drogues i aprovació del corresponent Protocol de prevenció sobre drogues com a alternativa a la sanció administrativa (PPD-ASA), també va ser aprovat per unanimitat pels òrgans de la corporació.
 • Aprovat per unanimitat el conveni de cessió d'ús temporal en règim d'usdefruit d'habitatges propietat de "Sociedad de gestió de activos procedentes de la restructuración bancaria" - SAREB - a favor de l'Ajuntament de Sant Antoni de Vilamajor perquè aquest els pugui destinar a polítiques socials d'habitatge, en concret a lloguer social o allotjament de persones en especials circumstàncies d'emergència social. El conveni preveu una cessió inicial de 13 habitatges, set d'ells actualment ocupats, sis al carrer Barcelona núm. 5, i un a la Plaça Àngel Guimerà, núm. 2, i altres sis buits, al carrer Francesc Casas i Amigó, núm. 1, que requereixen obres d'adequació. Els grups polítics de l'oposició van transmetre el seu reconeixement a la tasca i les gestions realitzades, amb moltes complicacions, per poder a donar cobertura a l'habitatge social a Sant Antoni de Vilamajor i donar un pas endavant per fer polítiques d'habitatge social.
 • L'aprovació per unanimitat de l'expedient de licitació de subhasta pública de dues parcel.les municipals d'ús residencial amb la finalitat de realitzar polítiques d'habitatge.
 • Votada per unanimitat la resolució de les al·legacions formulades per la "Companyia general d'Aigües de Catalunya, SA" en relació amb l'acord adoptat pel Ple de l'ajuntament de data de 24 de setembre de 2020
 • Finalment, va ser aprovada per unanimitat la moció contra tancaments BBVA


Precs, preguntes i control dels òrgans de la corporació

Un cop finalitzada la primera part dels punts de l'ordre del dia, es va donar pas a les intervencions dels òrgans de la corporació per tal que aportessin els precs i preguntes de control.

Des de JXSAV-JUNTS es van fer diverses preguntes sobre els terminis de la neteja de parcel·les, l'adquisició i petició d'un nou vehicle per Protecció Civil, així com el nombre d'empreses presentades pel casal d'estiu del nucli i el motiu del seu canvi d'ubicació.

També va sortir el tema del casal dels avis i la seva obertura esglaonada, així com la contractació puntual de la dinamitzadora.

La instal·lació de la nova gespa al Camp de Futbol també va ser comentat juntament amb l'estat d'obertura del bar de l'equipament.

El grup polític municipal també va remarcar la seva aportació del gronxador inclusiu i l'estructura de cal·listènia instal·lada recentment, que van ser proposades per l'exercici 2021.

Per altra banda, ERC va posar sobre la taula el tema del carrer Freixeneda i l'estat dels treballs pendents d'asfaltatge. També van preguntar sobre la necessitat de connexió d'un carril específic entre Sant Antoni de Vilamajor i Llinars per facilitar un carril bici. L'alcalde va informar de la represa de les converses amb la Diputació amb la finalitat d'engegar de nou el projecte i poder executar el carril bici.

Així com la possibilitat de determinar tarifes d'ús i de pagament en els carregadors elèctrics d'ús públic per tal de regular els beneficis de tota la població.

El vídeo de la sessió ordinària del Ple ja està disponible al Canal de Youtube de l'Ajuntament.

Darrera actualització: 28.05.2021 | 11:51