Aturades totes les obres

Dimarts, 31 de març de 2020 a les 00:00

Mentre segueixi en vigor l'estat d'alarma, i segons el RD 10/2020, estan aturades totes les obres tant públiques com privades.

Atès el Reial Decret Llei 10/2020, de 29 de març,  totes les obres, tant públiques com privades (encara que disposin de llicència o comunicació prèvia), han d’estat aturades, almenys mentre es mantingui en vigor l’estat d’alarma, i les seves eventuals pròrrogues, i d’acord amb les disposicions generals que es vagin dictant en cada moment.

La resolució de sol·licituds de llicències d’obres instades abans i durant la declaració de l’alarma resta en suspens mentre duri aquesta, conforme la disposició addicional tercera del RD 463/2020, del 14 de març, i les seves pròrrogues.

Tot això sense perjudici de la tramitació dels procediments i actuacions indispensables per a la protecció de l’interès general o per al funcionament bàsic dels serveis essencials de conformitat l’apartat 4 de la disposició addicional tercera del RD 463/2020, del 14 de març, modificat pel RD 465/2020, del 17 de març, com, per exemple,  actuacions que s’hagin d’executar per raons d’urgència per garantir les condicions de seguretat a les persones així com per al manteniment d’avaries i incidències  en els serveis bàsics com aigua, gas,  electricitat i telecomunicacions.

Darrera actualització: 15.04.2020 | 13:52