Sessió ordinària del Ple del dia 28 de novembre de 2019 a 2/4 de 9 del vespre

Dijous, 28 de novembre de 2019 (De 20.30 h a 22.30 h)

A) Part resolutiva

1.Aprovació de les actes de les sessions anteriors 10/2019 de 26/09/2019, 11/2019 de 15/10/2019 i 12/2019 de 23/10/2019
2.Expedient 162/2019. Coneixement dels decrets de l'alcaldia i dels acords adoptats per la Junta de Govern Local
3.Expedient 643/2019. Coneixement d'informació econòmica tramesa a diferents administracions públiques
4.Expedient 2833/2019. Aprovació de l’expedient de modificació del pressupost núm.11/2019, suplement de crèdit
5.Expedient 2711/2019. Aprovació del règim de control intern i de la fiscalització limitada prèvia de requisits bàsics
6.Expedient 2619/2019. Aprovació del Conveni de desplegament de l'atribució de l'exercici de la competència de l'Ajuntament de Sant Antoni de Vilamajor de la gestó dels residus municipals i dels residus comercials al Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental
7.Expedient 2209/2017. Aprovació de la modificació del Conveni de col·laboració 2016-2019 per a la gestió i prestació del servei bàsic d’atenció social amb l’Ajuntament de Sant Antoni de Vilamajor.
8.Expedient 2795/2019. Aprovació inicial de la modificació puntual del POUM del sector 1, sòl urbà, de Sant Antoni de Vilamajor
9.Expedient 2818/2019. Moció per al compromís amb el turisme sostenible Codi Validació: 5Z9QKE9ZANLKR46KTNDGTAHAC | Verificació: http://santantonidevilamajor.eadministracio.cat/
10.Expedient 2842/2019. Moció per la commemoració 25 de novembre, Dia Internacional contra la violència envers les dones
11.Expedient 2840/2019. Moció contra la guerra al Nord-Est de Síria del Grup polític municipal CANVI- Candidatura per Vilamajor

B) Precs, preguntes i control dels òrgans de la Corporació

Darrera actualització: 25.11.2019 | 11:11