Logotip
hiverncasiprimavera
Portada > Ajuntament > Serveis i tràmits > Tràmits i gestions > Activitats - Llicència d'espectacles públics i activitats recreatives

Activitats - Llicència d'espectacles públics i activitats recreatives

Descripció

És el tràmit administratiu a través del què es resolen les sol·licituds de llicència municipal per a l’exercici d’un o diversos espectacles públics o activitats recreatives en establiments oberts al públic, d’acord ambla Llei11/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i activitats recreatives i el Decret 112/2010, de 31 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament d’espectacles públics i activitats recreatives.

 

Se sotmeten al règim de llicència municipal per a establiments on s’exerceixen espectacles públics o activitats recreatives:

 • Els establiments oberts al públic destinats a espectacles públics (excepte cinematogràfics) i activitats recreatives musicals amb un aforament de més de 150 persones.
 • Els establiments oberts al públic d’activitats de restauració amb un aforament de més de 150 persones o que disposin de terrassa o qualsevol altre espai complementari a l’aire lliure.
 • Els establiments oberts al públic d’espectacles públics i d’activitats recreatives no permanents desmuntables.
 • Els establiments de règim especial per al municipis de més de 50.000 habitants. En aquest cas, cal un informe previ vinculant de la Generalitat de Catalunya.
 • Els espectacles públics o activitats recreatives de caràcter extraordinari en municipis de més de 50.000 habitants.
 • Els espectacles públics i les activitats recreatives de caràcter extraordinari que es duguin a terme amb motiu defestesi revetlles populars.

 

Qui el pot demanar

Les persones físiques o jurídiques, de caràcter públic o privat, que tinguin la condició d’organitzadors d’espectacles o d’activitats recreatives o de titulars dels establiments on s’exerceixen aquestes activitats, o els seus representants.

En cas que qui presenti la sol·licitud sigui el representant de la persona sol·licitant, s’haurà d’aportar el document que acrediti la representació.

Procediment per iniciar el tràmit

Presencialment

Cal presentar al registre general de l'Ajuntament la següent documentació: 

 • Sol·licitud segons model normalitzat.
 • Document que acredita la representació del sol·licitant, si escau.
 • Documentació específica informe urbanístic (Plànol de l’emplaçament de l’activitat. Memòria descriptiva de l’activitat, signada per un tècnic competent on constin: les característiques principals, amb determinació de les necessitats d’ús i aprofitaments del sòl i subsòl, així com dels requeriments de l’activitat respecte la disponibilitat i la suficiència dels serveis municipals. Documentació que requereixi la legislació d’accidents greus, si escau) o justificar que es va sol·licitar .
 • Projecte bàsic amb estudi ambiental que haurà d’incloure l’estudi d’impacte acústic, signat per un tècnic competent (3 exemplars).
 • Document acreditatiu de la designació, per part del titular, del tècnic responsable de l’execució del projecte i que expedirà el certificat acreditatiu de l’adequació de l’activitat i de les instal·lacions a la llicència atorgada. Aquest document ha de consignar el nom, l’adreça, la titulació i l’habilitació professional de la persona designada.
 • Declaració responsable del tècnic competent.
 • Documentació preceptiva en matèria de prevenció i seguretat en matèria d’incendis, d’acord amb la Llei 3/2010 (3 exemplars).
 • Declaració responsable de la persona titular o organitzadora on fa constar el compromís de contractació d’una assegurança de responsabilitat civil que cobreix el risc i de disponibilitat de la finca o local.
 • Memòria de seguretat, pla d’autoprotecció, memòria de mobilitat o estudi d’avaluació de la mobilitat generada, memòria de protecció de la higiene i la salut de les persones, sistemes de control d’aforament, memòria del dispositiu d’assistència sanitària (segons art. 97 del Decret 112/2010), sempre que els continguts no s’hagin incorporat al projecte bàsic.
 • Qüestionari de l’activitat degudament omplert.
 • Declaració de dades que, segons el sol·licitant, gaudeixin de confidencialitat, d’acord amb la legislació.
 • Qualsevol altra documentació que sigui exigible per la legislació aplicable a l’activitat

On es pot fer

A les oficines de l'Ajuntament de Sant Antoni de Vilamajor

Darrera actualització d’aquest contingut: 28/01/2019 a les 17:35h
Ajuntament de Sant Antoni de Vilamajor

Ajuntament de Sant Antoni de Vilamajor

Plaça Montseny, 5. 08459 Sant Antoni de Vilamajor

Telèfon: 938 452 400 - Fax: 938 452 051

E-mail: (Necessites javascript per veure aquest correu-e)

CIF: P0819700F

Amb la col·laboració de:

Diputació de Barcelona