Logotip
hiverncasiprimavera
Portada > Ajuntament > Serveis i tràmits > Tràmits i gestions > Activitats - Llicència ambiental

Activitats - Llicència ambiental

Descripció

És el procediment administratiu al qual es subjecten les sol·licituds de llicència ambiental per a exercir una o diverses activitats en un mateix centre o establiment, d’acord ambla Llei20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats. 

Es sotmeten al règim de llicència ambiental l’activitat o les activitats ubicades en un mateix centre o en un mateix establiment i que pertanyen a la mateixa persona o empresa titulars, i que es relacionen en l’annex II o annex IV, dela Llei 20/2009, de 4 de desembre de prevenció i control ambiental de les activitats.

 

Terminis de resolució 

La resolució es dicta i es notifica en un termini màxim de sis mesos a comptar de la data de presentació de la sol·licitud. Si la resolució no es notifica en el termini indicat, la sol·licitud s’ha d’entendre desestimada i la persona sol·licitant podrà interposar el recurs administratiu o contenciós administratiu que sigui procedent.

El termini per resoldre quedarà suspès en els casos previstos a l’article 42.5 dela Llei30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les Administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Qui el pot demanar

La persona física o jurídica que vol exercir una activitat o diverses en un mateix centre o establiment, o bé el seu representant legal. En aquest cas s’ha d’aportar el document que acrediti la representació.

Procediment per iniciar el tràmit

Presencialment

Cal presentar al registre general de l'Ajuntament la documentació següent:

    Sol·licitud segons model normalitzat.

-    Documentació acreditativa de la representació , si escau.

-    Documentació específica informe urbanístic (Plànol de l’emplaçament de l’activitat. Memòria descriptiva de l’activitat, signada per un tècnic competent on constin: les característiques principals, amb determinació de les necessitats d’ús i aprofitaments del sòl i subsòl, així com dels requeriments de l’activitat respecte la disponibilitat i la suficiència dels serveis municipals. Documentació que requereixi la legislació d’accidents greus, si escau) o justificar que es va sol·licitar.

-    Projecte bàsic amb estudi ambiental, signat per un tècnic competent (3 exemplars).

-    Document acreditatiu de la designació, per part del titular, del tècnic responsable de l’execució del projecte i que expedirà el certificat acreditatiu de l’adequació de l’activitat i de les instal·lacions a la llicència atorgada. Aquest document ha de consignar el nom, l’adreça, la titulació i l’habilitació professional de la persona designada.

-    Declaració responsable del tècnic competent sobre la seva habilitació segons model normalitzat.

-    Documentació preceptiva en matèria de prevenció i seguretat en matèria d’incendis, d’acord ambla Llei3/2010 (3 exemplars).

-    En el cas d’activitats que, tot i que no estan incloses en la legislació d’accidents greus, projecten tenir alguna de les substàncies químiques o categoria de substàncies tòxiques o molt tòxiques, de conformitat amb els llindars que s’estableixen a la normativa de seguretat industrial, la informació que determina la legislació d’accidents greus.

-    En el cas d’activitats ramaderes, el pla de gestió de les dejeccions ramaderes amb les condicions i continguts determinats al Decret 136/2009.

-    El sistema i procediment dels autocontrols de l’activitat, si escau.

-    Qüestionari de l’activitat degudament omplert.

-    Declaració de dades que, segons el sol·licitant, gaudeixin de confidencialitat, d’acord amb la legislació.

-    Declaració de coincidència de la documentació presentada en suport electrònic i en suport paper.

-    Estudi d’impacte ambiental, si escau (3 exemplars).

-    Característiques del sòl on s’emplaça l’activitat projectada, si escau.

-    Sol·licitud d’intervenció sanitària, si escau.

-    Qualsevol altra documentació que sigui exigible per la legislació aplicable a l’activitat.

On es pot fer

Documentació complementària

Darrera actualització d’aquest contingut: 28/01/2019 a les 17:35h
Ajuntament de Sant Antoni de Vilamajor

Ajuntament de Sant Antoni de Vilamajor

Plaça Montseny, 5. 08459 Sant Antoni de Vilamajor

Telèfon: 938 452 400 - Fax: 938 452 051

E-mail: (Necessites javascript per veure aquest correu-e)

CIF: P0819700F

Amb la col·laboració de:

Diputació de Barcelona