Logotip
hiverncasiprimavera
Portada > Ajuntament > Serveis i tràmits > Tràmits i gestions > Activitats - Informe de compatibilitat urbanística

Activitats - Informe de compatibilitat urbanística

Descripció

És un informe en el qual l’Ajuntament es pronuncia sobre la compatibilitat o no compatibilitat de l’activitat projectada amb el planejament urbanístic municipal i amb el planejament urbanístic supramunicipal i amb el planejament territorial.

 

Han de sol·licitar l’informe urbanístic les persones que vulguin exercir les activitats següents:

-    Activitats incloses en l’annex I, dela Llei 20/2009, de 4 de desembre de prevenció i control ambiental activitats.

-    Activitats incloses en els annexos II, III i IV, de la Llei 20/2009, de 4 de desembre de prevenció i control ambiental de les activitats, que afectin directament a espais naturals amb una sensibilitat ambiental elevada, inclosos en el Pla d’espais d’interès natural (PEIN), aprovat pel Decret 328/1992; en els espais naturals de protecció especial, declarats d’acord amb la Llei 12/1985; en les zones humides i les àrees designades en aplicació de les directives 79/409/CE i 92/43/CE (Xarxa Natura); en zones humides incloses en la llista del Conveni de Ramsar, i en altres espais protegits que es determini legalment.

-    Activitats codificades amb el codi 7.9 l’annex II, dela Llei 20/2009, de 4 de desembre de prevenció i control ambiental de les activitats: Instal·lacions industrials per a elaborar greixos i olis vegetals i animals,instal·lacions industrials per a elaborar cervesa i malta, instal·lacions industrials per a fabricar fècules, instal·lacions industrials per a elaborar confitures i almívars, instal·lacions industrials per a fabricar farina de peix i oli de peix, sempre que a la instal·lació es donin, d’una manera simultània, les circumstàncies següents: a) que estigui situada fora de polígons industrials, b) que estigui situada a menys de500 m d’una zona residencial, c) ocupi superfície d’almenys 1 hectàrea.

-    Potestativament les activitats dels annexos II i IV, de la Llei 20/2009, de 4 de desembre de prevenció i control ambiental de les activitats no esmentades en els apartats precedents.

-    Activitats incloses en l’annex III, de la Llei 20/2009, de 4 de desembre de prevenció i control ambiental de les activitats, que es vulguin emplaçar en edificacions existents construïdes sense ús específic.

-    Establiments inclosos en l’annex I del Decret 112/2010, de 31 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament d’espectacles públics i activitats recreatives, que hagin de sol·licitar la corresponent llicència o autorització davant  la Generalitat.

 

Terminis d’emissió de l’informe 

L’informe urbanístic s’ha de lliurar en el termini màxim d’un mes a comptar des de la data de presentació de la sol·licitud. En cas que no es lliuri en el termini indicat, es pot justificar que s’ha demanat amb una còpia de la sol·licitud de l’informe urbanístic i de la documentació presentada a l’ajuntament amb constància de la data de presentació, per a continuar la tramitació de l’expedient.

Si l’informe urbanístic és desfavorable, independentment del moment en què s’emeti, sempre que sigui abans d’emetre la llicència o autorització preceptiva, s’ha de dictar resolució que posi fi al procediment i arxivar les actuacions.

En el cas d’activitats incloses en l’annex III, de la Llei 20/2009, de 4 de desembre de prevenció i control ambiental de les activitats, que es vulguin emplaçar en edificacions existents construïdes sense ús específic, l’Ajuntament haurà de lliurar l’informe en el termini de 20 dies. Si l’informe no s’emet en el termini indicat el sol·licitant podrà presentar la comunicació fent referència al núm. de registre d’entrada de la sol·licitud d’informe urbanístic. No obstant això, no es podrà formalitzar la comunicació si l’informe s’emet fora de termini però abans de la presentació de la comunicació i és desfavorable.

 

Vigència de l’informe

L’informe urbanístic caduca en el termini que es fixa en el mateix informe, amb un mínim de sis mesos, i, si no se’n fixa, al cap de dos anys d’haver estat expedit. 

Qui el pot demanar

La persona física o jurídica que vol exercir una o diverses de les activitats que es relacionen en l’apartat següent. Si l’informe el demana el representant legal de la persona sol·licitant s’ha d’aportar el document que acrediti la representació.

Procediment per iniciar el tràmit

Presencialment

Cal presentar al registre general de l'Ajuntament la documentació següent:

-    Sol·licitud d'informe de compatibilitat urbanística

-    Document que acredita la representació, si escau.

-    Plànol de l’emplaçament de l’activitat.

-    Memòria descriptiva de l’activitat, on constin: les característiques principals, amb determinació de les necessitats d’ús i aprofitaments del sòl i subsòl, així com dels requeriments de l’activitat respecte la disponibilitat i la suficiència dels serveis municipals.

-    Documentació que requereixi la legislació d’accidents greus, si escau. [1](2 exemplars). D’acord amb RD 1254/1999 i normativa d’aplicació en la matèria.

-    Resguard acreditatiu d’haver efectuat el pagament de la taxa.

-    Qualsevol altra documentació que sigui exigible per la legislació aplicable a l’activitat.

 

On es pot fer

Documentació complementària

Darrera actualització d’aquest contingut: 28/01/2019 a les 17:35h
Ajuntament de Sant Antoni de Vilamajor

Ajuntament de Sant Antoni de Vilamajor

Plaça Montseny, 5. 08459 Sant Antoni de Vilamajor

Telèfon: 938 452 400 - Fax: 938 452 051

E-mail: (Necessites javascript per veure aquest correu-e)

CIF: P0819700F

Amb la col·laboració de:

Diputació de Barcelona