Logotip
hiverncasiprimavera
Portada > Ajuntament > Serveis i tràmits > Tràmits i gestions > Activitats - Comunicació prèvia d'espectacles públics i activitats recreatives

Activitats - Comunicació prèvia d'espectacles públics i activitats recreatives

Descripció

És el tràmit administratiu a través del qual les persones o empreses titulars d’un establiment on s’exerceixen espectacles o activitats recreatives i les persones o empreses organitzadores d’espectacles o activitats recreatives, comuniquen a l’Ajuntament l’inici de l’activitat prevista i acrediten que compleixen els requisits que estableixen la Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i activitats recreatives i el Decret 112/2010, de 31 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament d’espectacles públics i activitats recreatives.

La comunicació s’ha de formalitzar un cop acabades les obres i instal·lacions necessàries, que han d’estar emparades per la corresponent llicència urbanística, o en el seu defecte de la comunicació prèvia d’obres no subjectes a llicència i també per la resta de llicències sectorials necessàries. 

Se sotmeten al règim de comunicació prèvia per a espectacles públics o activitats recreatives:

-        La modificació no substancial dels establiments oberts al públic que disposin de la corresponent llicència.

-        Els establiments oberts al públic destinats a espectacles cinematogràfics

-        Els establiments oberts al públic a destinats espectacles públics i activitats recreatives musicals amb un aforament de fins a 150 persones.

-        Els establiments oberts al públic d’activitats de restauració amb un aforament de fins de 150 persones i que no disposin de terrassa o qualsevol altre espai complementari a l’aire lliure.

-        Les actuacions en directe en els establiments recollits en el catàleg de l’Annex I, del Decret 112/2010, de 31 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament d’espectacles públics i activitats recreatives. 

 

Un cop efectuada la comunicació, l’exercici de l’activitat es pot iniciar sota l’exclusiva responsabilitat de les persones o empreses titulars i dels tècnics o tècniques que hagin lliurat les certificacions, mesuraments, anàlisis i comprovacions que, d’acord amb la normativa sectorial, són preceptius.

La comunicació no atorga, a la persona o l’empresa titulars de l’activitat, facultats sobre el domini públic, el servei públic o els béns col·lectius.L’ajuntament podrà realitzar una visita de comprovació per a verificar que l’activitat es desenvolupa d’acord amb la comunicació presenta, o exercir la corresponent acció inspectora en qualsevol moment, amb independència de les accions de control inicial i autocontrols periòdics i de la funció inspectora regulada per la legislació sectorial vigent.

Qui el pot demanar

Les persones físiques o jurídiques, de caràcter públic o privat,  que tenen la condició d’organitzadors o de titulars de l’activitat o activitats o els seus representants.

En cas que es tracti d’una persona jurídica, cal d’aportar document que acrediti la representació de qui formula la comunicació.

Procediment per iniciar el tràmit

Presencialment

Cal presentar al registre general de l'Ajuntament la documentació següent:

-        Comunicació prèvia segons model normalitzat.

-        Documentació acreditativa de la representació, si escau.

-        Projecte bàsic amb memòria ambiental (estudi d’impacte acústic), signat per un tècnic competent (2 exemplars).

-        Certificació FAVORABLE, emesa pel tècnic competent, responsable de l’execució del projecte, que acredita que l’activitat i les instal·lacions s’adeqüen al projecte o a la documentació tècnica presentats, així com el compliment dels requisits ambientals.

-        Certificació específica FAVORABLE, emesa per entitat col·laboradora de l’administració o tècnics municipals, que en virtut de la incidència específica de l’activitat en el medi ambient (emissions a l’atmosfera, sorolls, vibracions, lluminositat, aigües residuals, caracterització de determinats residus, instal·lacions de radiocomunicació), d’acord amb el desenvolupament reglamentari de la Llei 20/2009, que acredita que es compleixen els requeriments, les emissions i les condicions tècniques determinades per la normativa.

-        Declaració responsable que l’establiment o activitat compleix els requisits establerts en el DECRET 112/2010, de 31 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament d’espectacles públics i activitats recreatives.

-        Declaració responsable de disposar de la pòlissa de responsabilitat civil.

-        Declaració del tècnic competent, responsable de l’execució del projecte, on constin les seves dades, que és competent per raó de matèria, que no està inhabilitat i que disposa d’una pòlissa de responsabilitat civil adequada.

-        Acta de comprovació FAVORABLE de prevenció i seguretat en matèria d’incendis, d’acord amb la Llei 3/2010.

-        Qüestionari de l’activitat degudament omplert.

-        Qualsevol altra documentació que sigui exigible per la legislació aplicable a l’activitat.

On es pot fer

Documentació complementària

Darrera actualització d’aquest contingut: 28/01/2019 a les 17:35h
Ajuntament de Sant Antoni de Vilamajor

Ajuntament de Sant Antoni de Vilamajor

Plaça Montseny, 5. 08459 Sant Antoni de Vilamajor

Telèfon: 938 452 400 - Fax: 938 452 051

E-mail: (Necessites javascript per veure aquest correu-e)

CIF: P0819700F

Amb la col·laboració de:

Diputació de Barcelona