Logotip
hiverncasiprimavera
Portada > Ajuntament > Serveis i tràmits > Tràmits i gestions > Activitats - Declaració responsable d'obertura (Activitats innòcues)

Activitats - Declaració responsable d'obertura (Activitats innòcues)

Descripció

És un procediment administratiu a través del qual les persones o empreses titulars d’una activitat en comuniquen l’inici a l’ajuntament.

La comunicació s’ha de formalitzar un cop acabades les obres i instal·lacions necessàries, que han d’estar emparades per la corresponent llicència urbanística, o, si és el cas, per la comunicació prèvia d’obres no subjectes a llicència i també per la resta de llicències sectorials necessàries.

 Activitats

Se sotmeten al règim de comunicació prèvia d’activitats innòcues les activitats no incloses en cap de les següents normatives: Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, Llei 11/2009, del 6 de juliol, dels espectacles públics i les activitats recreatives, Llei 16/2009, de 22 de juliol, de centres de culte, Decret 164/2010 de 9 de novembre, de regulació dels habitatges d’ús turístic ni a cap altra llicència sectorial de competència municipal.

Documentació

-        Comunicació d’acord amb model normalitzat

-        Documentació acreditativa de la representació, si escau

-        Memòria de l’activitat que inclou descripció de l’activitat i plànols (emplaçament, planta i secció)(2 exemplars).

-        Acta de comprovació FAVORABLE de prevenció i seguretat en matèria d’incendis, d’acord amb la Llei 3/2010, si escau.

-        Qüestionari de l’activitat degudament omplert.

-        Declaració responsable del tècnic competent o, en substitució d´aquest, certificacions o documentació dels instal.ladors autoritzats (butlletins elèctrics, extintors, etc...)

-         Qualsevol altra documentació que sigui exigible per la legislació aplicable a l’activitat.

Efectes de la comunicació

Un cop efectuada la comunicació, l’exercici de l’activitat es pot iniciar sota l’exclusiva responsabilitat de les persones o empreses titulars i dels tècnics o tècniques que hagin lliurat les certificacions, mesuraments, anàlisis i comprovacions que, d’acord amb la normativa sectorial, són preceptius.

La comunicació no atorga, a la persona o l’empresa titulars de l’activitat, facultats sobre el domini públic, el servei públic o els béns col·lectius.

L’ajuntament podrà exercir la corresponent acció inspectora en qualsevol moment, amb independència de la funció inspectora regulada per la legislació sectorial vigent.

Qui el pot demanar

La persona física o jurídica que vol exercir una o diverses activitats en un mateix centre o establiment, o bé el seu representant legal. En aquest cas s’ha d’aportar el document que acrediti la representació.

Procediment per iniciar el tràmit

Presencialment

Cal presentar la instància complimentada amb la documentació requerida al registre general de l'Ajuntament

On es pot fer

Documentació necessària

Darrera actualització d’aquest contingut: 28/01/2019 a les 17:35h
Ajuntament de Sant Antoni de Vilamajor

Ajuntament de Sant Antoni de Vilamajor

Plaça Montseny, 5. 08459 Sant Antoni de Vilamajor

Telèfon: 938 452 400 - Fax: 938 452 051

E-mail: (Necessites javascript per veure aquest correu-e)

CIF: P0819700F

Amb la col·laboració de:

Diputació de Barcelona