Logotip
hiverncasiprimavera
Portada > Ajuntament > Serveis i tràmits > Tràmits i gestions > Activitats - Comunicació prèvia d'activitats Annex III

Activitats - Comunicació prèvia d'activitats Annex III

Descripció

És un procediment administratiu a través del qual les persones o empreses titulars d’una activitat, comuniquen l’inici a l’Ajuntament  i acredita el compliment de la normativa ambiental que li és aplicable, d’acord amb la Llei 20/2009 (LPCAA), de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats.

La comunicació s’ha de formalitzar un cop acabades les obres i instal·lacions necessàries, que han d’estar emparades per la corresponent llicència urbanística, o si és el cas, per la comunicació prèvia d’obres no subjectes a llicència i també per la resta de llicències sectorials necessàries.

Es sotmeten al règim de comunicació ambiental les activitats ubicades en un mateix centre o en un mateix establiment i que pertanyen a la mateixa persona o empresa titulars, i que es relacionen en l’annex III, de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats. 

 

Efectes de la comunicació 

Un cop efectuada la comunicació, l’exercici de l’activitat es pot iniciar sota l’exclusiva responsabilitat de les persones o empreses titulars i dels tècnics o tècniques que hagin lliurat les certificacions, mesuraments, anàlisis i comprovacions que, d’acord amb la normativa sectorial, són preceptius.

La comunicació no atorga, a la persona o l’empresa titulars de l’activitat, facultats sobre el domini públic, el servei públic o els béns col·lectius.

L’Ajuntament podrà realitzar una visita de comprovació per a verificar que l’activitat es desenvolupa d’acord amb la comunicació presentada, o exercir la corresponent acció inspectora en qualsevol moment, amb independència de les accions de control inicial i autocontrols periòdics i de la funció inspectora regulada per la legislació sectorial vigent.

Qui el pot demanar

La persona física o jurídica que vol exercir una o diverses activitats en un mateix centre o establiment inclosa a l’annex III dela LPCAA, o bé el seu representant legal. En aquest cas s’ha d’aportar el document que acrediti la representació.

 

Procediment per iniciar el tràmit

Presencialment

S'ha de presentar al registre general de l'Ajuntament:

 • Comunicació d’acord amb el model normalitzat
 • Documentació acreditativa de la representació, si escau
 • Informe urbanístic d´acord amb l'article 60 de la llei 20/2009,  quan es vulguin utilitzar per a l'activitat edificiacions existents construïdes sense ús específic.
 • Projecte bàsic i/o memòria ambiental, signat per un tècnic competent (2 exemplars).
 • En el cas d’activitats ramaderes, el pla de gestió de les dejeccions ramaderes amb les condicions i contingut determinats al Decret 136/2009.
 • Certificació FAVORABLE, emesa pel tècnic competent, responsable de l’execució del projecte, que acredita que l’activitat i les instal·lacions s’adeqüen al projecte o memòria ambiental o documentació tècnica presentada, així com el compliment dels requisits ambientals.
 • Certificació FAVORABLE, emesa per entitat col·laboradora de l’administració o tècnics municipals, en virtut de la incidència específica de l’activitat en el medi ambient (emissions a l’atmosfera, sorolls, vibracions, lluminositat, aigües residuals, caracterització de determinats residus, instal·lacions de radiocomunicació), d’acord amb el desenvolupament reglamentari dela Llei20/2009, que acredita que es compleixen els requeriments, les emissions i les condicions tècniques determinades per la normativa.
 • Declaració del tècnic competent, responsable de l’execució del projecte, on constin les seves dades, que és competent per raó de matèria, que no està inhabilitat i que disposa d’una pòlissa de responsabilitat civil adequada.
 • Acta de comprovació FAVORABLE de prevenció i seguretat en matèria d’incendis, d’acord amb la Llei 3/2010, si escau.
 • Qüestionari de l’activitat degudament omplert.
 • Resguard acreditatiu d’haver efectuat el pagament de la taxa municipal corresponent.
 • Qualsevol altra documentació que sigui exigible per la legislació aplicable a l’activitat.

On es pot fer

Darrera actualització d’aquest contingut: 28/01/2019 a les 17:35h
Ajuntament de Sant Antoni de Vilamajor

Ajuntament de Sant Antoni de Vilamajor

Plaça Montseny, 5. 08459 Sant Antoni de Vilamajor

Telèfon: 938 452 400 - Fax: 938 452 051

E-mail: (Necessites javascript per veure aquest correu-e)

CIF: P0819700F

Amb la col·laboració de:

Diputació de Barcelona