Logotip
hiverncasiprimavera
Portada > Ajuntament > Ajuntament > Ple Municipal

Ple Municipal

.
.

El Ple és l'òrgan de màxima representació política dels ciutadans en el govern municipal.

És integrat per tots els regidors i regidores i és presidit per l'Alcaldessa. 

Corresponen al Ple, entre d'altres, les funcions de:

 1. Controlar els organs de govern (Junta de Govern Local, Comissions Informatives...)
 2. Pendre els acords relatius a la participació en organitzacions supramunicipals com ara el canvi de nom del municipi o l'adopció o modificació de la bandera.
 3. Aprovar inicialment el planejament general del municipi i altres instruments d'ordenació en la legislació urbanística.
 4. Aprovar el reglament orgànic i les ordenances.
 5. Crear i regular òrgans complementaris.
 6. Determinar els recursos propis de caràcter tributari com l'aprovació o modificació dels pressupostos, despeses i comptes.
 7. Aprovar la plantilla del personal i la relació dels llocs de treball.
 8. Exercir les accions administratives i judicials, la defensa de la corporació i també declarar la lesivitat dels actes administratius.
 9. Alterar la qualificació jurídica dels béns de domini públic.
 10. Concertar operacions de crèdit de conformitat amb el que disposa la Llei Reguladora d'Hisendes Locals.
 11. Les contractacions i les concessions de tota mena quan el seu import superi el 10% dels recursos ordinaris.
 12. Aprovar els projectes d'obres i serveis.
 13. Adquisició de béns i drets quan el seu velor superi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost.
Darrera actualització d’aquest contingut: 25/07/2017 a les 13:31h
Ajuntament de Sant Antoni de Vilamajor

Ajuntament de Sant Antoni de Vilamajor

Plaça Montseny, 5. 08459 Sant Antoni de Vilamajor

Telèfon: 938 452 400 - Fax: 938 452 051

E-mail: (Necessites javascript per veure aquest correu-e)

CIF: P0819700F

Amb la col·laboració de:

Diputació de Barcelona