Projectes municipals en tràmit d'informació pública

  • Memòria tècnica per a la construcció d'una zona lúdica, esportiva i social a la zona verda de l'Av. Alfou de la urbanització de Sant Julià d'Alfou

Per acord de la Junta de Govern Local en sessió de 27 d’abril de 2023, s’ha aprovat inicialment la memòria tècnica per a la construcció d’una zona lúdica, esportiva i social a la zona verda de l’Av. d’Alfou de la urbanització de Sant Julià d’Alfou, redactada pel Sr. Manel Solà Noguera, arquitecte municipal, amb un pressupost d’execució de 58.997,07 €, més 12.389,38 € d’IVA, en total 71.386,46 €.

S’obre un tràmit d’informació pública de trenta dies hàbils, comptats des de l’endemà de la publicació d’aquest edicte al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB), per a la consulta de la memòria esmentada i poder formular-hi al·legacions.

Podeu consultar la  memòria esmentada accedint al document adjunt.

  • Projecte de reforma i ampliació de l'edifici menjador de l'escola Joan Casas

Per Decret de l'Alcaldia núm. 151 de data 28 d'abril de 2023, s'ha aprovat definitivament el projecte de reforma i ampliació de l'edifici menjador de l'escola Joan Casas, redactat pel Sr. Alejandro Massari Franco, amb un pressupost total de 127.273,23 €, més 26.727,38 € (21% d'IVA), que fan un total de 154.000,61 €.

Es fa pública l’esmentada aprovació definitiva per a general coneixement. 

Podeu consultar el  projecte  esmentat accedint al document adjunt.

 

  • Projecte: Pacificació del camí d'Alfou

Per acord de la Junta de Govern Local en sessió de 8 de març de 2023, s'ha aprovat definitivament el projecte executiu per a la pacificació del camí d'Alfou de Sant Antoni de Vilamajor, redactat per VAIC Mobility, SL industrial, amb un pressupost total de 300.046,25 € (IVA 21% inclòs).

S'ha publicat l'anunci d'aprovació definitiva al Butlletí Oficial de la Provincia de Barcelona (BOPB) i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC).

L'  Anunci  relatiu a l'aprovació definitiva de l'esmentat projecte està publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona el 21/03/2023 i en la mateixa data, al tauler d'anuncis del web municipal.

Podeu consultar el  projecte   esmentat accedint al document adjunt.

 

  • Projecte refós d'urbanització de Les Pungoles

Per Decret de l'Alcaldia núm. 417 de data 24 de novembre de 2022, s'ha aprovat inicialment el projecte refós d'urbanització de Les Pungoles, redactat per Piñol Sanjaume, SL , amb un pressupost total de 3.099.196,92 €, més 650.831,92 € (21% d'IVA), que fan un total de 3.750.028,27 €.

S'ha obert un tràmit d'informació pública d'un mes, comptat des de l'endemà de la publicació de l'edicte al Butlletí Oficial de la Provincia de Barcelona (BOPB), per a la consulta del projecte i poder formular-hi al·legacions.

Podeu consultar el  projecte   esmentat accedint al document adjunt.

Darrera actualització: 02.05.2023 | 12:51
Darrera actualització: 02.05.2023 | 12:51