Protocol per a la prevenció, la detecció, l'actuació i la resolució de situacions d'assetjament psicològic laboral

Respectar la dignitat i la intimitat de totes les persones, garantir tractaments no discriminatoris, fomentar la igualtat efectiva entre homes i dones i assegurar la seguretat i la protecció de la seva salut en l’exercici de les seves funcions laborals i professionals són els principis que inspiren les actuacions que l’Ajuntament de Sant Antoni de Vilamajor per a la regulació del present protocol.

Es pretén ampliar la sensibilització i l’enteniment d’autoritats, personal al servei de l’Ajuntament de Sant Antoni de Vilamajor i representants socials sobre l’assetjament i la violència en l’àmbit laboral i proporcionar a totes les parts afectades, a tots els nivells, un marc pragmàtic per identificar, prevenir i fer front als problemes de l’assetjament i la violència en el treball.

Aquest protocol ss'inicia amb una declaració contundent que l’Ajuntament de Sant Antoni de Vilamajor no tolera ni l’assetjament psicològic ni altres discriminacions en l’àmbit laboral. Inclou les actuacions a dur a terme per a la prevenció d’aquests situacions i els procediments a seguir en el cas que sorgeixin incidents susceptibles de ser qualificats de situacions regulades en aquest protocol.

L’Ajuntament de Sant Antoni de Vilamajor rebutja unànimement les conductes d’assetjament psicològic i altres discriminacions per atemptar contra els drets fonamentals de les persones treballadores, la seva dignitat i la seva salut. En compliment de les seves responsabilitats, es compromet a establir els mecanismes necessaris per prevenir i eradicar les causes que l’originen i, amb aquest objectiu, vetllarà pel compliment del present protocol on s’estableixen, detalladament, les accions preventives, el procés d’actuació i els recursos necessaris per una eficaç aplicació i un adequat funcionament.

Tanmateix, es compromet a fer-ne difusió i a portar a terme les campanyes de visibilització, informació i l’activació del protocol en cas d’existència de fets que es puguin considerar assetjament.

Podeu consultar el Protocol per a la prevenció la detecció, l'actuació i la resolució de situacions d'assetjament psicològic laboral i altres discriminacions a la feina aprovat definitivament pel Ple de l'Ajuntament  de data 25 de març de 2021 als documents adjunts.

Darrera actualització: 27.10.2021 | 13:33
Darrera actualització: 27.10.2021 | 13:33