Pla local de Joventut

El Pla Local de Jovent ut de Sant Antoni de Vilamajor 2019 2022 és un document estratègic que té la funció d’ ordenar els recursos disponibles en l’àmbit de joventut al municipi i planificar com s’invertiran en els pròxims quatre anys, per tal de donar resposta a les necessitats i les demandes de la població jove. 

La participació del jovent de Sant Antoni, així com de la resta d’agents vinculats amb la realitat juvenil ha estat una peça clau en l’elaboració del Pla Local de Joventut, tant en la fase de diagnosi com la fase de disseny.

Els eixos estratègics que articulen el disseny del Pla Local de Joventut tenen com a base i punt de partida els objectius, les tasques i les particularitats del Servei de Joventut de Sant Antoni de Vilamajor. Aquests elements configuren el m arc estratègic del Pla i s’estructuren mitjançant la missió, la visió i els valors del Servei.

Missió
La missió del Servei de Joventut de l’Ajuntament de Sant Antoni de Vilamajor es divideix en dues finalitats. En primer lloc, acompanyar els processos de transició del jovent del poble amb la finalitat de facilitar la seva autonomia i benestar. D’altra banda, també la
voluntat de fomentar la participació de les persones joves del municipi, empoderant les com a col•lectiu.

Visió
El Servei de Joventut de l’Ajuntament de Sant Antoni de Vilamajor vol ser un referent en l’atenció a les persones joves i les iniciatives juvenils. La seva vocació és posar a disposició del jovent unes polítiques municipals inclusives, que donin suport al seu creixement personal i so cial, així com al desenvolupament dels seus projectes de vida.

Valors
● Participació: Situar les persones joves com a protagonistes del Servei, escollint les activitats que més s’adeqüin a les seves necessitats i inquietuds.
● Cohesió social: Crear i/o enfortir els vincles entre els diferents agents del municipi amb la fina litat de fomentar el sentiment de comunitat i pertinença.
● Proximitat: Fomentar una relació propera amb la ciutadania, facilitant l’accés al servei i tenint en compte les característiques de la realitat territorial del municipi.
● Transformació social: V oluntat d’incidir en la realitat juvenil i canviar les seves mancances, així com de cobrir les necessitats detectades.
● Treball en xarxa: Potenciar la transversalitat i la col•laboració entre agents socials, civils, tècnics i polítics que intervenen en jo ventut per tal d’unir esforços i assolir objectius compartits.

Combinant la missió, la visió i els valors del Servei de Joventut amb la informació obtinguda a través de la Diagnosi, s’han definit dos grans eixos estratègics que engloben i ordenen tot s els projectes i actuacions que proposa el Disseny d’aquest Pla Local de Joventut.

Podeu consultar el Pla local de Joventut 2019-2022 aprovat pel Ple de l'Ajuntament en data 25 de juliol de 2019 als documents adjunts.

Darrera actualització: 27.10.2021 | 12:48
Darrera actualització: 27.10.2021 | 12:48